มือถือ: 094 864 9799ขอใบอนุญาตนำเที่ยว

 1. ข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม
  1. ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเที่ยวและมีหุ้นส่วนไม่น้อยกว่า 51 % เป็นบุคคลสัญชาติไทย
  2. มีกรรมการเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
  3. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต
  4. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต แต่ถ้าเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องถูกเพิกถอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  5. กรณีขอใบอนุญาตในนามบุคคลธรรมดาจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 1. ค่าบริการ
 • 6,000 บาทไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล 2,000 บาทและค่าวางเงินหลักประกัน
 1. รายละเอียดการวางเงินหลักประกันประกอบธุรกิจนำเที่ยว
  3.1 กรณีนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ วางเงินหลักประกัน 3,000 บาท
  นำเที่ยวได้เฉพาะจังหวัดที่เลือกจดทะเบียนและจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง
  3.2 กรณีนำเที่ยวในประเทศ วางเงินหลักประกัน 15,000 บาท
  นำเที่ยวได้ทุกจังหวัดแต่ ไม่สามารถขายทัวร์ทางออนไลน์ได้
  3.3 กรณีนำเที่ยวจากต่างประเทศ วางเงินหลักประกัน 30,000 บาท
  นำเที่ยวได้ทุกจังหวัดแต่ สามารถขายทัวร์ทางออนไลน์ได้
  3.4 กรณีนำเที่ยวประเภททั่วไป วางเงินหลักประกัน 60,000 บาท
  นำเที่ยวได้ทั้งภายในประเทศไทยและพาไปต่างประเทศ สามารถขายทัวร์ทางออนไลน์ได้
 2. ระยะเวลาดำเนินการ
  4.1 หลังจากทางเราได้รับข้อมูลครบใช้เวลาทำแบบฟอร์ม 2-3 วันทำการ
  หลังจากนั้นจัดส่งแบบฟอร์มให้ลูกค้าเซ็นรับรอง
  4.2 หลังจากได้รับแบบฟอร์มกลับมา ทางเรานำเอกสารไปยื่นจดทะเบียน
  และวางเงินหลักประกันธุรกิจนำเที่ยวในนามลูกค้า
Rate this post