จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการค้า

จดทะเบียนพาณิชย์ กับ จดทะเบียนการค้า แตกต่างกันอย่างไร

ความจริงแล้ว คือ ไม่ต่างกัน เป็นการจดทะเบียนในรูปแบบเดียวกัน บางท่านใช้คำว่าจดทะเบียนร้านค้า แต่ภาษาทางราชการจะใช้คำว่า “จดทะเบียนพาณิชย์”

ผู้ที่ต้องจดทะเบียนการค้า

ผู้ที่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

1. บุคคลธรรมดา
2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
4. บริษัทจำกัด
5. บริษัทมหาชนจำกัด
6. นิติบุคคลที่เปิดสำนักงานสาขาในประเทศไทย แต่ไม่ได้จดทะเบียน

กิจการที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่

1. ค้าเร่ หรือ ค้าขายแบบแผงลอย
2. พาณิชยกิจเพื่อบำรุงศาสนา หรือ เพื่อการกุศล
3. นิติบุคคลที่มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
5. มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ต่างๆ
6. เกษตรกรที่ได้จดทะเบียน ปว.141

เหตุผลที่บริษัทรับจดทะเบียนพาณิชย์ (รับจดทะเบียนการค้า) ราคาถูก

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอลซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานจดทะเบียน ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี เรามีความพร้อม ความรวดเร็ว และความแม่นยำในการรับจดทะเบียน
จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราคิดค่าบริการเพียง 3,000 บาท (ถ้าเทียบกับบริษัทอื่น ถือว่าเป็นค่าบริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ รับจดทะเบียนการค้า ที่มีราคาถูก)

ข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ

จดทะเบียนบริษัท
รับจดทะเบียนบริษัท
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน