• ที่อยู่: 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • โทร: 094-864-9799

จดทะเบียนธุรกิจเพื่อสุขภาพ

1. หลักเกณฑ์เบื้องต้นจดทะเบียนธุรกิจเพื่อสุขภาพ

1.1 การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ คือการนวดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผ่อนคลาย กล้ามเนื้อ ความเมื่อยล้า ความเครียด ด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด การดึง การประคบ การอบ การนวดแผนไทย (ที่ไม่ใช่การรักษาโรค) หรือโดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์และศิลปะ ของการนวดเพื่อสุขภาพ และการนวดฝ่าเท้า เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่มีสถานที่อาบน้ำให้บริการ

1.2 การประกอบกิจการสปาบริการที่เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบำบัด ด้วยน้ำและการนวดร่างกายเป็นหลักประกอบกับบริการอื่นตามที่ กำหนดในกฎกระทรวงอีกอย่างน้อย สามอย่างเว้นแต่เป็นการดำเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือการอาบน้ำ นวด หรือ อบตัว ที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

Rate this post