บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ 43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

มือถือ: 094 864 9799
มือถือ: 084 360 4656


LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

บริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับสรรพากร เช่น รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุน รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รับจดทะเบียนเลิกกิจการ เป็นต้น

ให้บริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด

จดทะเบียนเพิ่มทุน

การจดเพิ่มทุนหรือจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทจะกระทําได้โดยการออกหุ้นใหม่โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหุ้นใหม่ในมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้เดิมและต้องเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆ ถือหุ้นอยู่ โดยทําเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ระบุจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะซื้อได้ และกําหนดวันที่จะต้องแจ้ง หากพ้นวันดังกล่าวแล้วยังไม่ตอบรับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ซื้อหรือผู้ถือหุ้นปฏิเสธไม่ซื้อหุ้น
ที่ทำการเพิ่มทุน ให้ขายหุ้นนั้นแก่ผู้ถือหุ้นคนอื่น หรือกรรมการรับซื้อไว้เองก็ได้โดยหุ้นที่ออกใหม่จะขายให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้และถ้าหุ้นที่ออกใหม่ชําระด้วยสิ่งอื่นนอกจากตัวเงินต้องมีมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องระบุรายละเอียดของสิ่งที่นํามาชําระค่าหุ้นให้ชัดเจน

จดทะเบียนลดทุน

บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง แต่ทั้งนี้มูลค่าหุ้นต้องคงเหลือไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท หรืออาจลดจํานวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ โดยอาศัยมติพิเศษของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้จะลดทุนของบริษัทให้เหลือต่ำกว่าจํานวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราสําคัญบริษัท

กรณีที่บริษัทประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท บริษัทจะต้องดําเนินการแก้ไขชื่อบริษัท โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของบริษัทจํากัด

การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของบริษัทจํากัดมีหลายกรณี ได้แก่ การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานสาขา โดยแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1. แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน
2. แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดอื่น

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและอำนาจกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทต้องการออกจากตําแหน่งและบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการใหม่แทน พร้อมทั้งประสงค์จะแก้ไขอํานาจ กรรมการผู้มีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทนั้น บริษัทจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อมีมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนคนที่ลาออกพร้อมทั้งมีมติให้แก้ไขอํานาจกรรมการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการด้วย โดยต้องให้กรรมการผู้มีอํานาจตามที่จดทะเบียนไว้เดิม เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนกรรมการ

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสําคัญ

กรณีที่ดวงตราสําคัญของบริษัทสูญหายหรือชํารุดหรือมีความประสงค์จะเปลี่ยนแบบตราสําคัญเสียใหม่บริษัทจะต้องยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงดวงตราด้วย สําหรับกรณีที่ดวงตราสําคัญสูญหาย ให้ระบุ คําว่า “ตราหาย” แทนที่การประทับตราในแบบคําขอจดทะเบียนและหนังสือมอบอํานาจ และกรณีที่ตราชํารุดไม่สามารถประทับได้ก็ให้ระบุ ไว้ว่า “ตราชํารุด” ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นจดทะเบียนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดวงตราสําคัญ คือ กรรมการผู้มีอํานาจตามที่จดทะเบียนไว้เป็นผู้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขดวงตราสำคัญ หรือที่เรียกว่าจดทะเบียนแก้ไขตราประทับ

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์

เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งแล้ว ต่อมาบริษัทต้องการประกอบกิจการค้าเพิ่มวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ประกอบกิจการบางอย่าง บริษัทจะต้องดําเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทนั้น จะทําได้โดยอาศัยมติพิเศษของผู้ถือหุ้นให้แก้ไขข้อบังคับ ซึ่งจะแก้ไขเป็นข้อๆ ไปหรือยกเลิก ข้อบังคับเดิมทั้งหมดแล้วกําหนดข้อบังคับขึ้นมาใหม่ก็ได้

จดทะเบียนแก้ไขมูลค่าหุ้น

ต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ ในการลงมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ํากว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น กรรมการต้องดำเนินการแก้ไขรายการในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทแล้ว และยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับใหม่พร้อมหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นมาแจ้งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด

การควบบริษัทจํากัด คือการที่บริษัทจํากัดตั้งแต่ 2 บริษัท ขึ้นไปมารวมกันเป็นบริษัทเพียงบริษัทเดียวเพื่อลดการแข่งขันทางการค้า ขยายกิจการค้าลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่อันเกิดจากการควบจะใช้ชื่อบริษัทเดิมที่ควบเข้ากัน หรือจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้ บริษัทจํากัด เมื่อควบเข้ากันแล้วจะมีผลทําให้บริษัทเดิมแต่ละบริษัทสิ้นสภาพไป เกิดบริษัทใหม่ขึ้นมาแทนสิทธิ หน้าที่และความรับผิดที่บริษัทเดิมมีอยู่ บริษัทใหม่ก็ต้องรับโอนมาทั้งหมด ผู้ถือหุ้นของบริษัทเดิมที่ควบเข้ากันก็จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ ทุนของบริษัทเดิมก็รวมกันเป็นทุนของบริษัทใหม่

จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

1. บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุเลิกโดยผลของกฎหมายกรณีข้อบังคับกําหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น หรือ ตั้งบริษัทโดยกําหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น หรือ ตั้งบริษัทเพื่อทํากิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทํากิจการนั้นเสร็จแล้ว หรือ บริษัทล้มละลาย
2. โดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้ลงมติพิเศษให้เลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหุ้น
ที่เข้าประชุม
3. เลิกโดยคําสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัท ได้แก่ ทําผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทําผิดในการประชุมตั้งบริษัท หรือบริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปีนับแต่จดทะเบียน คําขอจดทะเบียนเลิก และอํานาจของผู้ชําระบัญชีของบริษัท จะต้องลงลายมือชื่อโดยผู้ชําระบัญชี ซึ่งได้แก่กรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก

จดทะเบียนตั้ง/เปลี่ยนแปลงตัวผู้ชําระบัญชี

เมื่อบริษัทได้เลิกกันแล้ว และได้ตั้งผู้ชําระบัญชีเพื่อชําระสะสางทรัพย์สินหนี้สินของบริษัท ต่อมาต้องการตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชําระบัญชีและแก้ไขอํานาจผู้ชําระบัญชีใหม่ จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติตั้ง หรือเปลี่ยนตัวผู้ชําระบัญชีหรือกําหนดอํานาจผู้ชําระบัญชีใหม่ หรือ ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เปลี่ยนตัวผู้ชําระบัญชีและอํานาจผู้ชําระบัญชี แล้วนํามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล ไปยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยให้ผู้ชําระบัญชีที่ได้จดทะเบียนไว้เดิมเป็นผู้ขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมมีมติ หรือวันที่ศาลมีคําพิพากษา หรือคําสั่งสําหรับการแก้ไขที่ตั้ง สํานักงานผู้ชําระบัญชีนั้น

กรีนโปรเคเอสพี ให้บริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการจดทะเบียนที่กรมสรรพากร ด้วยทีมงาน ที่มีประสบการณ์ ให้บริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ จดทะเบียน ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ราคาสมเหตุผล  สนใจบริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ติดต่อเรา กรีนโปร เคเอสพี ทางเรายินดีให้บริการค่ะ  

ทีมงาน กรีนโปร เคเอส พี รับจดทะเบียนบริษัท ยินดีให้บริการ

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด

– รับจดทะเบียนเพิ่มทุน/รับจดทะเบียนลดทุน
– รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานบริษัท/รับจดทะเบียนเพิ่มเติมสำนักงานสาขา
– รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท
– รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มดวงตราสำคัญบริษัท/รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มตราประทับบริษัท
– รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น/รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัด
– รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ/รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มกรรมการ/รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า-ออก
– รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัทจำกัด
– รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทจำกัด
– รับจดทะเบียนเลิกบริษัท/รับจดทะเบียนทะเบียนปิดกิจการ
– รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
– รับจดทะเบียนควบบริษัทจำกัด
– รับจดทะเบียนแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี/รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ชำระบัญชี
–  รับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัทจำกัด

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด

– รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด
– รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด
– รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ/ตราประทับห้างหุ้นส่วนจำกัด
– รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตราให้มีมากกว่า 1 ดวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด
– รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด (ลดทุน-เพิ่มทุน/เปลี่ยนจำพวก/ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ)
– รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด (เข้า-ออก) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการเดิมถึงแก่กรรม)
– รับจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
– รับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด
– รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด
– รับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด
– รับจดทะเบียนรายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ

ให้บริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขกับกรมสรรพากร

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกรมสรรพากรมีดังนี้
– สาระสำคัญที่ได้จดทะเบียน เช่น ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้งสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ประเภทสินค้าหรือบริการที่กระทำเป็นส่วนใหญ่
–  เปิดสถานประกอบการเพิ่มเติม
– ปิดสถานประกอบการบางแห่ง
– ย้ายสถานประกอบการ
– หยุดกิจการชั่วคราวเกิน 30 วัน
– โอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด
– นิติบุคคลควบเข้ากัน
– เลิกประกอบกิจการ
– ผู้จดบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย
– เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ

กรีนโปร เคเอสพี ให้บริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการกับกรมสรรพากรทุกประเภทที่กล่าวมา

ขอบเขตการให้บริการ

• จัดเตรียมเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
• ยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ/หรือกรมสรรพากร

สนใจบริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงติดต่อ

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel : 094 864 9799
LINE ID : @greenproksp

เพิ่มเพื่อน

E-mail info.th@greenproksp.com