จดทะเบียนบริษัทต่างชาติ

จดบริษัทต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 50%

ข้อมูลจดทะเบียนบริษัทต่างชาติ ถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป

ผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทมีต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 50% จะมีความยุ่งยากหลายปัจจัย หลักๆ จะต้องพิจารณาจากประเภทของธุรกิจว่าตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่ตรงตามข้อกำหนด สามารถจดบริษัทได้เหมือนกับบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49%

ข้อกำหนดในกฎหมายได้แบ่งประเภทธุรกิจที่ควบคุมไว้ 3 บัญชี มีดังนี้

บัญชี 1 ธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้ต่างชาติจดทะเบียนบริษัทด้วยเหตุผลพิเศษ ทั้งหมด 9 ธุรกิจ คือ

ไม่ต่างชาติทำธุรกิจ

1. ธุรกิจหนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์
2. ทำนา ทำไร่ ทำสวน
3. ธุรกิจเลี้ยงสัตว์
4. ธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับป่าไม้และแปรรูปไม้จากป่าธรรมชาติ
5. จับสัตว์ทำประมงในน่านน้ำไทยและในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย
6. ธุรกิจสกัดสมุนไพรไทย
7. ธุรกิจการค้าโบราณวัตถุของไทย หรือค้าขายสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
8. ทำหรือหล่อพระพุทธรูป และการทำบาตร
9. ค้าขายที่ดิน

บัญชี 2 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศไทย หรือธุรกิจที่มีผลกระทบกับศิลปวัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบ้าน หรือธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในไทย ทั้งหมด 13 ธุรกิจ ได้แก่

ธุรกิจที่เกี่ยวกับความมั่นคงและวัฒนธรรม

คนต่างชาติที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทตามบัญชีสอง ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ใช้เวลาพิจารณาภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสาร และสามารถขยายระยะเวลาพิจารณาออกไปอีกตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 60 วัน
ธุรกิจที่ขออนุญาตต้องมีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40 % แต่ถ้ารัฐมนตรีอนุมัติอาจจะผ่อนผันได้ แต่คนไทยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 % และต้องมีกรรมการเป็นคนไทยไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

1. ผลิต จัดจำหน่าย และซ่อมบำรุง อาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธยุทโธปกรณ์ เรือ เครื่องบิน และ ส่วนประกอบของอุปกรณ์สงครามทุกประเภท
2. ธุรกิจขนส่งทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจการการบินในประเทศ
3. ค้าขายของเก่า หรืองานศิลปกรรม หัตถกรรมของไทย
4. ธุรกิจผลิตเครื่องไม้แกะสลัก
5. ธุรกิจเลี้ยงไหม ผลิตเส้นไหมไทย ทอผ้าไหมไทย หรือพิมพ์ลวดลายผ้าไหมไทย
6. ผลิตเครื่องดนตรีไทย
7. ผลิตเครื่องทอง หรือเครื่องเงิน
8. ผลิตถ้วยชามเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นศิลปวัฒนธรรมไทย
9. ธุรกิจผลิตน้ำตาลจากอ้อย
10. ทำนาเกลือ
11. ทำเกลือหิน
12. ทำเหมือง รวมถึงระเบิดหรือย่อยหิน
13. แปรรูปไม้เพื่อทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้สอย

บัญชี 3 คือธุรกิจที่คนไทยไม่พร้อมที่จะแข่งขันกับชาวต่างชาติ ทั้งหมด 21 ธุรกิจ ได้แก่

ธุรกิจที่ไม่พร้อมแข่งขัน

ชาวต่างชาติที่จะประกอบธุรกิจตามบัญชี 3 จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาภายในกำหนด 60 วันนับแต่วันที่ยื่นเอกสารขออนุญาตประกอบธุรกิจ และอธิบดีจะออกใบอนุญาตภายใน 15 วันนับแต่วันที่อนุญาต
ชาวต่างชาติมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัญชี 3 ต่อรัฐมนตรีได้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ทราบผล และรัฐมนตรีจะวินิจฉัยเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์

1. ทำธรุกิจสีข้าว และผลิตแป้งจากข้าว หรือพืชไร่
2. ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. ธุรกิจทำป่าไม้จากป่าปลูก
4. ผลิตไม้อัด ไม้วีเนียร์ หรือฮาร์ดบอร์ด
5. ธุรกิจผลิตปูนขาว
6. บริการรับทำบัญชี
7. บริการทางกฎหมาย
8. ให้บริการทางด้านสถาปัตยกรรม
9. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
10. ธุรกิจก่อสร้าง ยกเว้น การก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคหรือคมนาคมที่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือความชำนาญในการก่อสร้างเป็นพิเศษ โดยมีทุนขั้นต่ำของต่างชาติตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป หรือ ธุรกิจก่อสร้างประเภทอื่นที่กำหนดไว้ในกฎของกระทรวง
11. กิจการนายหน้าหรือตัวแทน ตัวแทนที่ได้รับการยกเว้น คือ ตัวแทนซื้อขายสินค้าเกษตร ตราสารทางการเงิน สินค้าที่จำเป็นต่อการผลิต สินค้าที่ผลิตในประเทศหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศต่างชาติมีทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป หรือ ตัวแทนประเภทอื่นที่กำหนดไว้ในกฎของกระทรวง
12. การขายทอดตลาด ยกเว้น การประมูลซื้อขายระหว่างประเทศที่ไม่ใช่การประมูลซื้อขายของเก่า วัตถุโบราณ หัตถกรรม สิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศ หรือ การขายทอดตลาดประเภทอื่นที่กำหนดไว้ในกฎของกระทรวง
13. ค้าขายผลิตผลทางการเกษตรที่ยังไม่มีกำหนดไว้ในกฎหมาย
14. ค้าปลีกสินค้าที่มีทุนขั้นต่ำน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือแต่ละร้านค้ามีทุนน้อยกว่า 20 ล้านบาท
15. ค้าส่งสินค้าที่มีทุนแต่ละร้านไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
16. ธุรกิจโฆษณา
17. กิจการโรงแรม ยกเว้นบริการจัดการโรมแรม
18. ธุรกิจนำเที่ยว
19. ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม
20. ทำธุรกิจเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืช
21. ธุรกิจบริการอื่น ยกเว้นธุรกิจบริการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

เหตุผลเหล่านี้เอง จึงทำให้เราคิดค่าบริการ “รับจดทะเบียนบริษัทต่างชาติ” (ถือหุ้นมากกว่า 50% ขึ้นไป) ราคาสูงกว่าบริการจดทะเบียนบริษัทของคนไทย หรือ รับจดทะเบียนบริษัทต่างชาติที่ถือหุ้นไม่เกิน 49%

***แต่ละประเภทธุรกิจที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทต่างชาติ จะมีราคาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความยากง่าย สามารถสอบถามราคาค่าบริการรับจดทะเบียนบริษัทต่างชาติ ได้ที่เบอร์ 02 210 0281 หรือ 082 294 4260

About the author: Greenpro KSP