บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ 43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

มือถือ: 094 864 9799
มือถือ: 084 360 4656


LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

จดทะเบียนธุรกิจทั้งทีต้องมีตรายางหรือไม่

แหล่งที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จดทะเบียนธุรกิจทั้งที..จำเป็นต้องมีตรายางหรือไม่?

 
  1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำเป็นต้องจดทะเบียนตรา เพราะ ป.พ.พ. มาตรา 1064 บังคับไว้
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนตรา เพราะ ป.พ.พ. มาตรา 1078 ไม่ได้บังคับไว้
  3. บริษัทจำกัด ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนตราก็ได้ เพราะ ป.พ.พ. มาตรา 1111 ไม่ได้บังคับไว้
ถึงแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด ต้องจดทะเบียนตรา แต่การมีตราประทับก็จะทำให้นิติบุคคลนั้น ๆ ดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นี่คือหลักเกณฑ์และข้อห้ามในการจัดทำตรายางที่คุณจำเป็นจะต้องรู้

หลักเกณฑ์การจัดทำตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

 
  1. ตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เครื่องหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ (2) พระบรมราชาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล และพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระอัครมเหสีหรือสมเด็จพระยุพราช (3) พระบรมราชสัญลักษณ์และพระราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี และสมเด็จพระยุพราช (4) พระมหามงกุฎ มงกุฎขัตติยราชนารีหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นใดที่ใกล้เคียงกับมงกุฎ (5) ฉัตรต่าง ๆ อันเป็นลักษณะของเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ (6) ตราแผ่นดิน ตราราชการ ตราครุฑพ่าห์ธงหลวง ธงชาติหรือธงราชการ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต (7) พระราชลัญจกร และลัญจกรในราชการ (8) เครื่องหมายกาชาด ชื่อกาชาด กาเจนีวา เครื่องหมายราชการ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (9) เครื่องหมายที่ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ ขอสงวนไว้ (10) สัญลักษณ์ประจำชาติไทย ได้แก่ ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์และ ศาลาไทย  
  1. ตราจะมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือไม่ก็ได้หากตรามีชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทชื่อในตรานั้น ต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนหรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้ และต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคลด้วยในกรณีนายทะเบียนรับจดทะเบียนตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีลักษณะเป็นตราดุน หรือตรานูน ให้นายทะเบียนใช้ดินสอดำระบายตราดุนหรือตรานูนให้ปรากฏเป็นรูปรอยและหมายเหตุข้างรูปรอยตรานั้นว่า “ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนี้จดทะเบียนตราเป็นตราดุนหรือตรานูน ” ก่อนบันทึกเข้าระบบคอมพิวเตอร์
 
  1. การจดทะเบียนตรามากกว่า 1 ดวง จะต้องจดทะเบียนระบุไว้ในรายการอย่างอื่น ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบเพื่อระบุให้ชัดเจนว่าตราดวงใดใช้ในกรณีใดด้วย
    แหล่งที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Rate this post