• ที่อยู่: 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • โทร: 094-864-9799

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ คือ

ลิขสิทธิ์ คือ

ความหมายของลิขสิทธิ์ คือ ทางเราหาคำตอบมาไขข้อสงสัยของทุกท่านกัน ลิขสิทธิ์เป็นสิ่งที่บุคคลนั้นๆ ได้สร้างสรรค์หรือริเริ่มขึ้น โดยการใช้ความรู้ ความสามารถสร้างขึ้น ไม่ลอกเลียนแบบงานของบุคคลอื่น แต่งานชิ้นนั้นต้องอยู่ในประเภทที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง ถึงสามารถจดลิขสิทธิ์ได้ ซึ่งการจดลิขสิทธิ์จะต้องนำเอกสารและข้อมูลต่างๆ ไปยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประเภทงานที่ลิขสิทธิ์คุ้มครอง

ตามกฎหมายของลิขสิทธิ์ สามารถจดลิขสิทธิ์และคุ้มครอง 9 ประเภท ดังนี้

 1. หนังสือ โปรแกรมที่โปรแกรมเมอร์สร้างขึ้นเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ และสิ่งเขียนสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 2. งานที่เกี่ยวกับการแสดงท่าทางที่นำไปแสดงอย่างเช่น การเต้นรำ แสดงเป็นเรื่องราว เป็นต้น
 3. งานที่ได้จากการถ่ายภาพ ออกแบบภาพ งานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาต่างๆ
 4. งานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีต่างๆ เช่น เนื้อเพลงรวมถึงคำร้อง ทำนองเพลง เป็นต้น
 5. งานบันทึกแผ่นเสียงต่างๆ
 6. วีดีโอ ดีวีดี และบันทึกที่มีเสียงและภาพเคลื่อนไหวประกอบ
 7. งานภาพยนตร์รวมทั้งเสียงประกอบของภาพยนตร์ด้วย
 8. งานที่เผยแพร่ทางวิทยุหรือโทรทัศน์
 9. งานในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ และศิลปะ

ผลงานที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์

 1. ข่าวสารต่างๆ ที่ระบุวันเวลา สถานที่ ชื่อบุคคล เป็นต้น แต่ถ้ามีการวิเคราะห์ หรือเขียนบทความเพิ่มเติมจะจัดอยู่ในลิขสิทธิ์ที่สามารถคุ้มครองได้
 2. กฎหมาย และรัฐธรรมนูญไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์
 3. ระเบียบ ประกาศ คำชี้แจง จากทางกระทรวงหรือหน่วยงานรัฐต่างๆ
 4. คำพิพากษา คำสั่ง หรือรายงานของทางราชการ
 5. วิธีการใช้ แนวคิด หรือหลักการ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

ข้อมูลและเอกสารที่ใช้จดลิขสิทธิ์

 1. สำเนาบัตรประชาชน (บุคคลธรรมดา)
 2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน (นิติบุคคล)
 3. ผลงานหรือภาพงานลิขสิทธิ์
 4. หน่วยงานของรัฐบาลใช้สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงาน รวมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
5/5 - (1 vote)