รับทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

 

บริการรับทำวีซ่าและขอใบอนุญาตทำงาน

กรีนโปร เคเอสพีให้บริการในการยื่นขอวีซ่า ต่ออายุวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงาน เปลี่ยนประเภท วีซ่าหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับชาวต่างชาติ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญโดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และราคาที่สมเหตุผล

บริการด้าน VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)

 • บริการต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน)
 • บริการต่อ Non-Immigrant Visa (Non-O) (วีซ่าติดตามครอบครัว)
 • บริการต่อ Non Immigrant O (วีซ่าแต่งงาน)
 • บริการต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา)
 • บริการต่อ Non-Immigrant Visa (Non-ED) (วีซ่านักศึกษา)
 • บริการต่อ Non-Immigrant Visa “O-A” (วีซ่าบั้นปลาย)
 • บริการ Re-Entry Visa (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย)
 • บริการ Report 90 days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)
 • บริการย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 • บริการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า

- เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)

- เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-O

- เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็น วีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)

- เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่าNon-O

- เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)

- เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-O

บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 • บริการขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit) (ปีแรก)
 • บริการต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี
 • บริการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายการในใบอนุญาตทำงาน
 • บริการแจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน

 

ติดต่อเรา กรีนโปร เคเอสพี เมื่อท่านต้องการดำเนินการขอวีซ่า ต่ออายุ  วีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน และต่อใบอนุญาตทำงาน