รับทำวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน

รับทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

ถ้าหากท่านกำลังมองหาการให้บริการด้านวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน เราเป็นทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในด้านการขอต่อใบอนุญาตทำงาน และขอวีซ่าให้กับลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และการดำเนินงานตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับการรักษาความลับของลูกค้า ทำให้เราเป็นที่ยอมรับของลูกค้าชาวต่างชาติ และบริษัทชั้นนำด้วยดีตลอดมา เรายินดีให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ รับปรึกษาในการทำวีซ่า และใบอนุญาตทำงานแก่ท่าน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเราได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่าน ในการใช้บริการกับเราต่อไป

ขั้นตอนการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเบื้องต้น

1. กรณีไม่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ต้องดำเนินการขอวีซ่า NON-B ที่สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ
2. กรณีที่มีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว โดยถือวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa), คนเดินผ่านทาง (Transit Visa), ผ.15, ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 หรือวีซ่าอื่นๆ ต้องเตรียมเอกสารไปดำเนินการเปลี่ยนวีซ่าเป็น NON-B ที่ ตม. แจ้งวัฒนะ
3. ทำการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit 1 year)
4. ทำการยื่นต่อวีซ่าจาก 90 วัน เป็น 1 ปีต่อไป

รายะเอียดค่าบริการในแต่ละประเภท

ค่าบริการขอวีซ่า (VISA)

1. รับทำวีซ่า NON-B (บริการต่อวีซ่าทำงาน) ราคาค่าบริการ 20,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทางราชการ)
2. รับทำวีซ่า NON-ED (บริการต่อวีซ่านักเรียน) ราคาค่าบริการ 20,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทางราชการ)
3. รับทำ Re-Entry Visa (การขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร)
– Single (ครั้งเดียว ภายใน 1 ปี)
– Multiple (หลายครั้งภายใน 1 ปี)
4. บริการเปลี่ยนวีซ่า นักท่องเที่ยว (Tourist Visa), คนเดินผ่านทาง (Transit Visa), ผ.15, ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา NON-B เพื่อทำงาน หรือ NON-O ติดตามครอบครัว ราคาค่าบริการ 22,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทางราชการ)
5. รายงานตัว 90 วัน (90 Days report)

ค่าบริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

1. รับขอใบอนุญาตทำงานที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ราคาค่าบริการ 15,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทางราชการ)
2. รับขอใบอนุญาตทำงานที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ราคาค่าบริการ 15,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทางราชการ)
3. รับขอใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี ราคาค่าบริการ 18,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทางราชการ)
4. บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ราคาค่าบริการ 16,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทางราชการ)
5. บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มลักษณะงาน ราคาค่าบริการ 13,000 บาท/ครั้ง (รวมค่าธรรมเนียมทางราชการ)
6. บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มนายจ้าง ราคาค่าบริการ 15,000 บาท/ครั้ง (รวมค่าธรรมเนียมทางราชการ)
7. บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน ราคาค่าบริการ 13,000 บาท/ครั้ง (รวมค่าธรรมเนียมทางราชการ)

กรีนโปร เคเอสพี ให้บริการในการยื่นขอวีซ่า ต่ออายุวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับชาวต่างชาติ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความชำนาญโดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และราคาที่สมเหตุผล

รวมบริการรับทำวีซ่าและรับขอใบอนุญาตทำงานทั้งหมด

บริการด้าน VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)

 บริการต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน)
 บริการต่อ Non-Immigrant Visa (Non-O) (วีซ่าติดตามครอบครัว)
 บริการต่อ Non Immigrant O (วีซ่าแต่งงาน)
 บริการต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา)
 บริการต่อ Non-Immigrant Visa (Non-ED) (วีซ่านักศึกษา)
 บริการต่อ Non-Immigrant Visa O-A (วีซ่าบั้นปลาย)
 บริการ Re-Entry Visa (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย)
 บริการ Report 90 days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)
 บริการย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่
• บริการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า

– เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)
– เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-O
– เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)
– เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่าNon-O
– เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)
– เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-O

บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

• บริการด้านใบอนุญาตทำงาน Work Permit
• บริการขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit) (ปีแรก)
• บริการต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี
• บริการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายการในใบอนุญาตทำงาน
• บริการแจ้งออกจากการทำงาน และคืนใบอนุญาตทำงาน

ติดต่อเรา กรีนโปร เคเอสพี เมื่อท่านต้องการดำเนินการขอวีซ่า ต่ออายุวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน และต่อใบอนุญาตทำงาน
โทรศัพท์ 02 210 0281, มือถือ 084 360 4656

บทความที่น่าสนใจ

โดยเบื้องต้นจะต้องทราบเกี่ยวกับประเภทของวีซ่าก่อน โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. วีซ่า Non-B (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับประกอบธุรกิจ และการทำงาน
2. วีซ่า Non-O (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับการติดตามภรรยาหรือสามีคนไทย (Thai Spouse)
3. วีซ่า Non-O (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับกรณีการเข้ามาในฐานะคู่สมรส, บุตร, บิดา หรือมารดาของผู้ได้สิทธิ์การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร, เกษียณอายุใช้ชีวิตบั้นปลาย (กรณีนี้ไม่สามารถทำงานได้)
4. วีซ่า Non-IB (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับการลงทุนหรือการอื่นภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
5. สมาร์ทวีซ่า (Smart Visa) ใช้สำหรับวีซ่าประเภทพิเศษที่กำหนดมาเพื่อดึงดูดบุคคลากรที่มีทักษะสูง
6. วีซ่า Non-ED (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับการเข้ามาศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมต่างๆ