รับทำวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน

รับทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

ถ้าหากท่านกำลังมองหาการให้บริการด้านวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน เราเป็นทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในด้านการขอต่อใบอนุญาตทำงาน และขอวีซ่าให้กับลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และการดำเนินงานตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับการรักษาความลับของลูกค้า ทำให้เราเป็นที่ยอมรับของลูกค้าชาวต่างชาติ และบริษัทชั้นนำด้วยดีตลอดมา เรายินดีให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ รับปรึกษาในการทำวีซ่า และใบอนุญาตทำงานแก่ท่าน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเราได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่าน ในการใช้บริการกับเราต่อไป

ขั้นตอนการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเบื้องต้น

1. กรณีไม่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ต้องดำเนินการขอวีซ่า NON-B ที่สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ
2. กรณีที่มีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว โดยถือวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa), คนเดินผ่านทาง (Transit Visa), ผ.15, ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 หรือวีซ่าอื่นๆ ต้องเตรียมเอกสารไปดำเนินการเปลี่ยนวีซ่าเป็น NON-B ที่ ตม. แจ้งวัฒนะ
3. ทำการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit 1 year)
4. ทำการยื่นต่อวีซ่าจาก 90 วัน เป็น 1 ปีต่อไป

รายะเอียดค่าบริการในแต่ละประเภท

ค่าบริการขอวีซ่า (VISA)

1. รับทำวีซ่า NON-B (บริการต่อวีซ่าทำงาน)
2. รับทำวีซ่า NON-ED (บริการต่อวีซ่านักเรียน)
3. รับทำ Re-Entry Visa (การขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร)
– Single (ครั้งเดียว ภายใน 1 ปี)
– Multiple (หลายครั้งภายใน 1 ปี)
4. บริการเปลี่ยนวีซ่า นักท่องเที่ยว (Tourist Visa), คนเดินผ่านทาง (Transit Visa), ผ.15, ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา NON-B เพื่อทำงาน หรือ NON-O ติดตามครอบครัว
5. รายงานตัว 90 วัน (90 Days report)

ค่าบริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

1. รับขอใบอนุญาตทำงาน (รับทำ Work Permit) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
2. รับขอใบอนุญาตทำงาน (รับทำ Work Permit) ที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
3. รับขอใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี
4. บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
5. บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มลักษณะงาน
6. บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มนายจ้าง
7. บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน

กรีนโปร เคเอสพี ให้บริการในการยื่นขอวีซ่า ต่ออายุวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับชาวต่างชาติ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความชำนาญโดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และราคาที่สมเหตุผล

รวมบริการรับทำวีซ่าและรับขอใบอนุญาตทำงานทั้งหมด

บริการด้าน VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)

 บริการต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน)
 บริการต่อ Non-Immigrant Visa (Non-O) (วีซ่าติดตามครอบครัว)
 บริการต่อ Non Immigrant O (วีซ่าแต่งงาน)
 บริการต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา)
 บริการต่อ Non-Immigrant Visa (Non-ED) (วีซ่านักศึกษา)
 บริการต่อ Non-Immigrant Visa O-A (วีซ่าบั้นปลาย)
 บริการ Re-Entry Visa (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย)
 บริการ Report 90 days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)
 บริการย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่
• บริการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า

– เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)
– เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-O
– เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)
– เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่าNon-O
– เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)
– เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-O

บริการด้านรับขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

• บริการด้านรับทำ Work Permit
• บริการรับขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit) (ปีแรก)
• บริการรับต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี
• บริการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายการในใบอนุญาตทำงาน
• บริการแจ้งออกจากการทำงาน และคืนใบอนุญาตทำงาน

ติดต่อเรา กรีนโปร เคเอสพี เมื่อท่านต้องการดำเนินการขอวีซ่า ต่ออายุวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน และต่อใบอนุญาตทำงาน
โทรศัพท์ 02 210 0281, มือถือ 084 360 4656

บทความที่น่าสนใจ

โดยเบื้องต้นจะต้องทราบเกี่ยวกับประเภทของวีซ่าก่อน โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. วีซ่า Non-B (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับประกอบธุรกิจ และการทำงาน
2. วีซ่า Non-O (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับการติดตามภรรยาหรือสามีคนไทย (Thai Spouse)
3. วีซ่า Non-O (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับกรณีการเข้ามาในฐานะคู่สมรส, บุตร, บิดา หรือมารดาของผู้ได้สิทธิ์การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร, เกษียณอายุใช้ชีวิตบั้นปลาย (กรณีนี้ไม่สามารถทำงานได้)
4. วีซ่า Non-IB (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับการลงทุนหรือการอื่นภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
5. สมาร์ทวีซ่า (Smart Visa) ใช้สำหรับวีซ่าประเภทพิเศษที่กำหนดมาเพื่อดึงดูดบุคคลากรที่มีทักษะสูง
6. วีซ่า Non-ED (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับการเข้ามาศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมต่างๆ