• ที่อยู่: 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • โทร: 094-864-9799

เปลี่ยนชื่อบริษัท

เปลี่ยนชื่อบริษัท

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท

การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจำกัดนั้นจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 1 (ชื่อ) แต่ต้องออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่ และส่งไปรษณีย์หาผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยการประชุมต้องมีมติเสียงข้างมาก คือ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ที่เข้าประชุมที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด หลังจากนั้นจัดทำเอกสารและยื่นจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อบริษัท

 1. กรรมการบริษัทจองชื่อใหม่ที่ต้องการ
 2. จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการแจ้งนัดประชุมและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 14 วัน
 3. กรรมการ 3 ใน 4 ของที่ประชุมมีการลงมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อ
 4. จัดทำตราประทับที่ใช้ชื่อใหม่พร้อมทั้งจัดทำเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
 5. ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เอกสารที่ใช้เปลี่ยนชื่อบริษัท

 • แบบคำขอจดทะเบียนบริษัทและเอกสารจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง (บอจ.1 และ บอจ.4)
 • แบบรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • ใบจองชื่อบริษัท (ชื่อใหม่)
 • หนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไข
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
 • หนังสือมอบอำนาจ

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจบริการ เปลี่ยนชื่อบริษัท ต้องการให้เราจัดทำเอกสารและนำไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทให้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 210 0281 หรือ LINE ID: @greenproksp