บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ 43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

มือถือ: 094 864 9799
มือถือ: 084 360 4656


LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

เปลี่ยนชื่อบริษัท

เปลี่ยนชื่อบริษัท

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท

การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจำกัดนั้นจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 1 (ชื่อ) แต่ต้องออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่ และส่งไปรษณีย์หาผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยการประชุมต้องมีมติเสียงข้างมาก คือ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ที่เข้าประชุมที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด หลังจากนั้นจัดทำเอกสารและยื่นจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อบริษัท

 1. กรรมการบริษัทจองชื่อใหม่ที่ต้องการ
 2. จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการแจ้งนัดประชุมและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 14 วัน
 3. กรรมการ 3 ใน 4 ของที่ประชุมมีการลงมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อ
 4. จัดทำตราประทับที่ใช้ชื่อใหม่พร้อมทั้งจัดทำเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
 5. ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เอกสารที่ใช้เปลี่ยนชื่อบริษัท

 • แบบคำขอจดทะเบียนบริษัทและเอกสารจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง (บอจ.1 และ บอจ.4)
 • แบบรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • ใบจองชื่อบริษัท (ชื่อใหม่)
 • หนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไข
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
 • หนังสือมอบอำนาจ

สนใจบริการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
มือถือ : 094 864 9799
LINE ID : @greenproksp

Add Friend

E-mail : info.th@greenproksp.com