• ที่อยู่: 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • โทร: 094-864-9799

เปลี่ยนที่อยู่บริษัท

เปลี่ยนที่อยู่บริษัท

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท หรือ เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่บริษัทในจังหวัดเดียวกัน 2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่บริษัทย้ายไปจังหวัดอื่น การเปลี่ยนย้ายที่อยู่บริษัทแต่ละประเภทจะมีขั้นตอนและรายละเอียดที่แตกต่างกัน

เปลี่ยนที่อยู่บริษัทจังหวัดเดียวกัน

กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทในจังหวัดเดียวกันจะต้องได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติจากการประชุมคณะกรรมการ แต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2 (ที่ตั้งของบริษัท) จะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีมติว่าแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งการเปลี่ยนที่อยู่บริษัทไปที่จังหวัดอื่นนั้นจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิด้วย เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนที่อยู่บริษัทจังหวัดเดียวกันไม่จำเป็นต้องประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมกรรมการก็ได้

ขั้นตอนการเปลี่ยนที่อยู่บริษัทจังหวัดเดียวกัน

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทจังหวัดเดียวกัน มีขั้นตอนเพียงไม่กี่ขั้นตอน แต่ยากที่เตรียมข้อมูล ทำเอกสาร และนำไปยื่นกับนายทะเบียน ขั้นตอนในการเปลี่ยนที่อยู่บริษัทจังหวัดเดียวกันเพียง จัดทำเอกสารเปลี่ยนที่อยู่และนำไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เอกสารที่ใช้จดทะเบียนเปลี่ยนที่อยู่บริษัทจังหวัดเดียวกัน

 1. ข้อมูลและแผนที่ที่อยู่ใหม่ของบริษัทที่ต้องการย้ายไป
 2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ
 3. แบบคำขอและแบบรับรองจดทะเบียนบริษัท
 4. แบบจดทะเบียนแก้ไข บอจ.4

เปลี่ยนที่อยู่บริษัทไปจังหวัดอื่น

การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทกรณีที่ย้ายจากที่ตั้งเดิมไปจังหวัดอื่นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขที่ตั้งสำนักงาน ขั้นตอนแรกต้องออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่ต่ำกว่า 14 วัน หลังจากนั้นจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีมติในที่ประชุมไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนทั้งหมด หลังจากนั้นจัดทำเอกสารและยื่นต้องนายทะเบียนรับจดเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลและเอกสารที่ใช้จดเปลี่ยนที่อยู่บริษัทไปจังหวัดอื่น

 1. คำขอ บอจ.1
 2. แบบคำรับรองจดทะเบียนบริษัท
 3. รายการจดทะเบียนแก้ไข บอจ.4
 4. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
 5. แผนที่ที่ตั้งใหม่
 6. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ

บริการที่น่าสนใจ เปลี่ยนชื่อบริษัท