บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

รับขอใบอนุญาต

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

การเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นเรื่องที่มีขั้นตอนและเกี่ยวพันกับหลากหลายหน่วยงานด้วยกัน บางธุรกิจต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถเริ่มต้นประกอบธุรกิจได้ โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและอนุญาตการประกอบธุรกิจนั้นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้การทำธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง และขาดไม่ได้สำหรับการทำธุรกิจ

กรีนโปร เคเอสพี มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ในการให้บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เพื่อให้ท่านผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตตามระเบียบและกฏหมายที่กำหนด ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ในราคาที่สมเหตุผล เพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ขอบเขตการรับขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

• จัดเตรียมเอกสารประกอบคำขออนุญาต
• ยื่นขอจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจต่างๆ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

โรงแรม คือ สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 แบ่งโรงแรมออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) โรงแรมประเภท ๑ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก
(2) โรงแรมประเภท ๒ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร
(3) โรงแรมประเภท ๓ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือห้องประชุมสัมมนา
(4) โรงแรมประเภท ๔ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และห้องประชุมสัมมนา
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติโรงแรม มาตรา 15 ได้บัญญัติไว้ว่า“ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจโรงแรม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน” ดังนั้นผู้ที่จะประกอบธุรกิจโรงแรมจึงจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยก่อนประกอบกิจการ

ใบอนุญาตเปิดกิจการร้านอาหารและภัตตาคารไทย

ร้านอาหารเป็นกิจการที่เปิดง่าย ใคร ๆ ก็สามารถเปิดได้แต่การประกอบธุรกิจร้านอาหารนั้นจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตร้านอาหาร หรือ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (กรณีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) หรือ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (กรณีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.) จากเทศบาลที่ร้านอาหารตั้งอยู่เสียก่อน ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 38 ซึ่งวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า “ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการจัดตั้งถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง”

ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้า เช่น ไพ่ สุรา ยาสูบ

ผู้ที่จะขายสุรา ยาสูบ (บุหรี่) และไพ่ ไม่ว่าจะขายส่งหรือขายปลีกในร้านค้าของตนเอง จะต้องยื่นขอใบอนุญาตขายสุรา ใบอนุญาตขายยาสูบ หรือ ใบอนุญาตขายไพ่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ร้านค้าตั้งอยู่ เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วให้ติดใบอนุญาตไว้ในพื้นที่เปิดเผย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ธุรกิจนำเที่ยว คือ ธุรกิจเกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอำนวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจำเป็นจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยวก่อนจึงจะสามารถประกอบกิจการได้ และในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจะต้องวางเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยวด้วย โดยธุรกิจนำเที่ยวแต่ละประเภทจะมีอัตราเงินหลักประกันแตกต่างกันไป ดังนี้
1. การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทเฉพาะพื้นที่ หลักประกัน 10,000 บาท
2. การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนำเที่ยวภายในประเทศ หลักประกัน 50,000 บาท
3. การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนำเที่ยวจากต่างประเทศ หลักประกัน 100,000 บาท
4. การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภททั่วไป หลักประกัน 200,000 บาท

ใบอนุญาตเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา)

รับขอใบอนุญาตร้านสปา ร้านนวด ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 “สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการดังต่อไปนี้
1. กิจการสปา
2. กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
3. กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม
ผู้ประกอบกิจการเพื่อสุขภาพข้างต้นจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนเปิดกิจการทั้งนี้ผู้จัดการหรือผู้ดำเนินงานจะต้องขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพด้วย

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (คลินิก)

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเปิดคลินิก ท่านจะต้องยื่นขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลกับกระทรวงสาธารสุขก่อนประกอบกิจการ มิเช่นนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย เนื่องจากพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 16 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต” และมาตรา 24 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บุคคลใดดำเนินการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต”

ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

โรงเรียนเอกชนนอกระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมายความว่า “โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา และให้หมายความรวมถึงศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ” ทั้งนี้การขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555

ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ แบ่งได้ดังนี้
1. ประเภทสอนศาสนา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะการสอนศาสนา
2. ประเภทศิลปะและกีฬา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ และกีฬา
3. ประเภทวิชาชีพ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพเพื่อให้นักเรียนนำไปประกอบอาชีพหรือเพิ่มเติมทักษะในการประกอบอาชีพ
4. ประเภทกวดวิชา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เสริมความรู้บางรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิตเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความคิด เชาวน์ปัญญา และทักษะอื่น
6. ประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เป็นศูนย์การศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
7. ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นให้เป็นทางเลือกหนึ่งของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ
ผู้ประกอบการท่านใจประสงค์ที่จะจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จะต้องยื่นขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน โดยกรณีที่จัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หากจัดตั้งในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนจะจัดตั้งขึ้น

ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก

ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 แบ่งหอพักออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หอพักชาย และ หอพักหญิงนอกจากนี้ยังแบ่งลักษณะของหอพักออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ
• หอพักสถานศึกษา
• หอพักเอกชน
ผู้ที่ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชนจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จากกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ที่ประกอบกิจการหอพักเอกชนจะต้องมีใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชนอีกใบหนึ่งด้วย

ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากรก่อนจึงจะสามารถนำเข้าหรือส่งออกสินค้าได้ และในกรณีที่สินค้าที่ต้องการนำเข้าหรือส่งออกนั้นเป็นสินค้าที่มีมาตรการนำเข้าหรือส่งออก ผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตกับกรมการค้าต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆ ด้วย ยกตัวอย่าง เช่น หากต้องการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการขออนุญาตกับกรมวิชาการเกษตร เป็นต้น

บริการรับจดทะเบียน อ.ย. อาหาร/ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์/วัตถุอันตราย

ผู้ประกอบการที่ผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย สินค้าดังต่อไปนี้
• อาหาร
• ยา
• เครื่องสำอาง
• เครื่องมือแพทย์
• วัตถุอันตราย
จะต้องดำเนินขออนุญาตและขึ้นทะเบียนสินค้าดังกล่าวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนที่จะผลิต นำเข้าหรือจัดจำหน่ายสินค้านั้นๆ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวสินค้า และเพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บริการอื่นที่น่าสนใจ รับขอใบอนุญาตค้าของเก่า

ติดต่อเรา กรีนโปร เคเอสพี เพื่อให้การขอใบอนุญาต ในการประกอบธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฏหมาย
Scroll Up