บริการขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

 

การเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นเรื่องที่มีขั้นตอนและเกี่ยวพันกับหลากหลายหน่วยงานด้วยกัน บางธุรกิจต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถเริ่มต้นประกอบธุรกิจได้ โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและอนุญาตการประกอบธุรกิจนั้นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้การทำธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง และขาดไม่ได้สำหรับการทำธุรกิจ

กรีนโปร เคเอสพี มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ในการให้บริการขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ท่านผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตตามระเบียบและกฏหมายที่กำหนด ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ในราคาที่สมเหตุผล เพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ขอบเขตการให้บริการของเรา

 • จัดเตรียมเอกสารประกอบคำขออนุญาต
 • ยื่นขอจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจต่างๆ

 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

โรงแรม คือ สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 แบ่งโรงแรมออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

(1)โรงแรมประเภท ๑ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก

(2) โรงแรมประเภท ๒ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร

(3) โรงแรมประเภท ๓ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือห้องประชุมสัมมนา

(4) โรงแรมประเภท ๔ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และห้องประชุมสัมมนา

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติโรงแรม มาตรา 15 ได้บัญญัติไว้ว่า“ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจโรงแรม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน” ดังนั้นผู้ที่จะประกอบธุรกิจโรงแรมจึงจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยก่อนประกอบกิจการ

 • ใบอนุญาตเปิดกิจการร้านอาหารและภัตตาคารไทย

ร้านอาหารเป็นกิจการที่เปิดง่าย ใคร ๆ ก็สามารถเปิดได้แต่การประกอบธุรกิจร้านอาหารนั้นจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (กรณีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) หรือ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (กรณีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.) จากเทศบาลที่ร้านอาหารตั้งอยู่เสียก่อน ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 38 ซึ่งวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า “ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการจัดตั้งถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง”

 • ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้า เช่น ไพ่ สุรา ยาสูบ

ผู้ที่จะขายสุรา ยาสูบ (บุหรี่) และไพ่ ไม่ว่าจะขายส่งหรือขายปลีกในร้านค้าของตนเอง จะต้องยื่นขอใบอนุญาตขายสุรา ใบอนุญาตขายยาสูบ หรือ ใบอนุญาตขายไพ่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ร้านค้าตั้งอยู่ เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วให้ติดใบอนุญาตไว้ในพื้นที่เปิดเผย

 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ธุรกิจนำเที่ยว คือ ธุรกิจเกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอำนวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจำเป็นจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยวก่อนจึงจะสามารถประกอบกิจการได้ และในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนั้น  ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจะต้องวางเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยวด้วย โดยธุรกิจนำเที่ยวแต่ละประเภทจะมีอัตราเงินหลักประกันแตกต่างกันไป ดังนี้

 1. การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทเฉพาะพื้นที่ หลักประกัน 10,000 บาท
 2.  การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนำเที่ยวภายในประเทศ หลักประกัน 50,000 บาท
 3. การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนำเที่ยวจากต่างประเทศ หลักประกัน 100,000 บาท
 4. การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภททั่วไป หลักประกัน 200,000 บาท
 • ใบอนุญาตเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(สปา)

ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 “สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการดังต่อไปนี้

 1. กิจการสปา
 2. กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
 3. กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม

ผู้ประกอบกิจการเพื่อสุขภาพข้างต้นจะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนเปิดกิจการทั้งนี้ผู้จัดการหรือผู้ดำเนินงานจะต้องขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพด้วย

 • ใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน

โรงงาน  หมายความว่า “อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สำหรับทำ ผลิตประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง” โดยตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แบ่งโรงงานออกเป็น 3 จำพวก ดังนี้

 1. โรงงานจำพวกที่ 1 คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประกอบการได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง อันได้แก่ สถานที่ตั้งโรงงาน ลักษณะอาคาร เครื่องจักร และการควบคุมการปล่อยของเสียหรือมลพิษ
 2. โรงงานจำพวกที่ 2 คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนประกอบกิจการ
 3. โรงงานจำพวกที่ 3 คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะประกอบกิจการโรงงานได้

ทำเลที่ตั้งประกอบกิจการโรงงาน สามารถแบ่งได้ดังนี้

 1. พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม
 2. พื้นที่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
 3. พื้นที่ในชุมชนอุตสาหกรรม
 4. พื้นที่เอกเทศ

ในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำขอที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการในพื้นที่ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นคำขอใดๆ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปีตามอัตราค่าธรรมเนียมในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในกรณีโรงงานประกอบกิจการในพื้นที่ชุมชนอุตสาหกรรม หรือ พื้นที่เอกเทศ ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำขอที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 • ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (คลินิก)

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเปิดคลินิก ท่านจะต้องยื่นขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลกับกระทรวงสาธารสุขก่อนประกอบกิจการ มิเช่นนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย เนื่องจากพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 16 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต” และมาตรา 24 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บุคคลใดดำเนินการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต”

 • ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

โรงเรียนเอกชนนอกระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมายความว่า “โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา และให้หมายความรวมถึงศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ” ทั้งนี้การขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555

ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ แบ่งได้ดังนี้

 1. ประเภทสอนศาสนา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะการสอนศาสนา
 2. ประเภทศิลปะและกีฬา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ และกีฬา
 3. ประเภทวิชาชีพ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพเพื่อให้นักเรียนนำไปประกอบอาชีพหรือเพิ่มเติมทักษะในการประกอบอาชีพ
 4. ประเภทกวดวิชา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เสริมความรู้บางรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิตเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความคิด เชาวน์ปัญญา และทักษะอื่น
 6. ประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เป็นศูนย์การศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
 7. ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นให้เป็นทางเลือกหนึ่งของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ

ผู้ประกอบการท่านใจประสงค์ที่จะจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จะต้องยื่นขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน โดยกรณีที่จัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หากจัดตั้งในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนจะจัดตั้งขึ้น

 • ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก

ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 แบ่งหอพักออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หอพักชาย และ หอพักหญิงนอกจากนี้ยังแบ่งลักษณะของหอพักออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ

 • หอพักสถานศึกษา
 • หอพักเอกชน

ผู้ที่ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชนจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จากกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ที่ประกอบกิจการหอพักเอกชนจะต้องมีใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชนอีกใบหนึ่งด้วย

 • ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากรก่อนจึงจะสามารถนำเข้าหรือส่งออกสินค้าได้ และในกรณีที่สินค้าที่ต้องการนำเข้าหรือส่งออกนั้นเป็นสินค้าที่มีมาตรการนำเข้าหรือส่งออก ผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตกับกรมการค้าต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆ ด้วย ยกตัวอย่าง เช่น หากต้องการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการขออนุญาตกับกรมวิชาการเกษตร เป็นต้น

 • บริการรับจดทะเบียน อ.. อาหาร/ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์/วัตถุอันตราย

ผู้ประกอบการที่ผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย สินค้าดังต่อไปนี้

 • อาหาร
 • ยา
 • เครื่องสำอาง
 • เครื่องมือแพทย์
 • วัตถุอันตราย

จะต้องดำเนินขออนุญาตและขึ้นทะเบียนสินค้าดังกล่าวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนที่จะผลิต นำเข้าหรือจัดจำหน่ายสินค้านั้นๆ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวสินค้า และเพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 • บริการรับจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

ผู้ประกอบการค้าที่เป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ โดยกิจการที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

 1. การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 2. การบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)
 3. การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)
 4. การบริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (E-Marketplace)

จะเห็นได้ว่าธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ เป็นหนึ่งในกิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงพาณิชย์ด้วย ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายก็ควรที่จะดำเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ให้ถูกต้อง มิเช่นนั้นแล้วจะมีโทษตามกฎหมายนอกจากนี้การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งด้วย

ติดต่อเรา กรีนโปร เคเอสพี เพื่อให้การขอใบอนุญาต ในการประกอบธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฏหมาย