ขอใบอนุญาตค้าของเก่า

รับขอใบอนุญาตค้าของเก่า

ปัจจุบันในทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญและรณรงค์ในการนำเศษวัสดุ หรือของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือที่เรียกว่ารีไซเคิล เพื่อลดปัญหาโลกร้อนและขยะที่จะล้นโลกในอนาคต ผู้ประกอบการค้าของเก่าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญมากในการส่งเสริมการนำวัสดุที่ใช้แล้ว ปัจจุบันเรารับขอใบอนุญาตค้าของเก่าเพราะมีผู้สนใจมาทำธุรกิจค้าของเก่าเป็นจำนวนมาก เนื่องจากธุรกิจค้าของเก่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างมาก ในการทำธุรกิจค้าของเก่า

ผู้ประกอบการค้าของเก่าจำเป็นต้องศึกษาไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อของเก่าวัสดุที่ใช้แล้ว การนำมาคัดแยก การบริหารจัดการ แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจค้าของเก่าต้องทราบ และดำเนินการก่อนการประกอบธุรกิจคือการขอใบอนุญาตค้าของเก่า ซึ่งใบค้าของเก่านอกจากจะหมายถึงค้าของเก่าจำพวก วัสดุ หรือสิ่งของที่ใช้แล้ว ยังหมายรวมถึง รถยนต์เก่า และของโบราณ อีกด้วย

ผู้ประกอบการธุรกิจค้าของเก่าและขายทอดตลาดต้องขออนุญาต จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนประกอบธุรกิจ ซึ่งใบอนุญาตนั้นจะเป็นใบอนุญาตเฉพาะตัว จะโอนกันไม่ได้ยกเว้นในกรณีนิติบุคคลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานพิจารณาตามที่เห็นสมควร ซึ่งใบอนุญาตค้าของเก่าและขายทอดตลาดจะหมดอายุเหมือนกันในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมาขอต่ออายุใบอนุญาตใบอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุ โดยสามารถยื่นต่ออายุได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 90 วัน สำหรับการค้าของเก่านั้นต้องทำการค้าของเก่าในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ซึ่งหนึ่งใบอนุญาตใช้ได้เฉพาะหนึ่งร้านค้า ผู้ประกอบการธุรกิจค้าของเก่าและขายทอดตลาดที่ไม่มีใบอนุญาตจะมีโทษตามกฎหมาย

ค้าของเก่า คือ

ทรัพย์ที่ทำการเสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายโดยประการอื่นอย่างทรัพย์ที่ใช้แล้ว โดยรวมถึงของโบราณด้วย  โดยขยายความดังนี้
 • ทรัพย์ คือวัตถุที่มีรูปร่างซึ่งเมื่อนำไปเสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายอย่างทรัพย์ที่ใช้แล้วถือว่าเป็นการค้าของเก่า ทั้งนี้รวมถึงของใหม่ที่ทิ้งไว้นานๆ ด้วย
 • โบราณวัตถุ คือทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์รวมทั้ง ที่สิ่งเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติด้วย

ขายทอดตลาด คือ

การที่ผู้ขายนำทรัพย์สินออกเสนอขายโดยให้ผู้ซื้อสู้ราคากัน เป็นการขายโดยเปิดเผย คือคนขายไม่ได้ติดต่อกับคนซื้อเป็นรายตัว แต่ได้เปิดการขายโดยขายให้หลายคนแข่งขันกันประมูลราคา ถ้าใครให้ราคาสูงกว่าก็ขายให้ผู้นั้น

ผู้ค้าของเก่าและขายทอดตลาดต้องจดทะเบียนต้องขออนุญาตจากกรมการปกครองส่วน แต่ถ้าเป็นการค้าของเก่าประเภทวัตถุโบราณ ศิลปวัตถุ ต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมศิลปากรด้วย

ประเภทที่รับขอใบอนุญาตค้าของเก่า

 1. ประเภทของเก่าที่เป็นโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ทั้งนี้ความหมายของนิยามเป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธภัณฑสถานแห่งชาติ
 2. ประเภทของเก่าที่เป็น เงิน ทอง นาก เพชรพลอย หรืออัญมณี
 3. ประเภทของเก่าที่เป็น รถยนต์ ทั้งนี้ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
 4. ประเภทของเก่าอื่นๆ ได้แก่ พระเครื่อง นาฬิกา คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องหนัง เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม้เรือนเก่า เครื่องจักรเก่า จักรเย็บผ้า รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และชิ้นส่วนอะไลหล่รถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ กระทะล้อรถยต์ แสตมป์ เหรียญ ธนบัตร ของหลุดจำนำ กระดาษ เศษเหล็ก แสตนเลส ถัง และพลาสติก เป็นต้น

เงื่อนไขในการรับขอใบอนุญาตค้าของเก่า

 1. ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้นับถึงวันที่ยื่นคำขออนุญาต
 2. มีความรู้หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้
 3. ต้องเป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแสตมป์และตั๋ว ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ และรับของโจรตามประมวลกฏหมายอาญา

หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตค้าของเก่าและขายทอดตลาด

 1. อำนวยความสะดวกแก่นายตรวจที่ทำการตรวจตามหน้าที่
 2. เมื่อใบอนุญาตสูญหายต้องยื่นคำร้องภายใน 7 วัน เพื่อขอรับใบแทน
 3. ยื่นคำร้องขอนุญาตย้ายสถานที่ประกอบการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเหมือนกับการขออนุญาตครั้งใหม่
 4. หากประสงค์จะเลิกประกอบอาชีพ ต้องแจ้งเลิกก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมทั้งนำใบอนุญาตเดิมส่งคืนด้วย

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตค้าของเก่าต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. แสดงชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตค้าของเก่า และคำว่าผู้ค่าของเก่า ไว้ ณ ที่ทำการค้าของตนและแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เห็นได้ชัดแจ้ง
 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้าของเก่า ต้องมีสมุดบัญชีสำหรับการค้าของตนและจดรายการทรัพย์ที่ซื้อ-ขาย ทุกชิ้นทุกรายโดยละเอียด โดยมีเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในสมุด
 3. ให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือนายตรวจทันที เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์ที่มีผู้นำเสนอหรือโอนให้นั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทุจริต
 4. ทำเลขลำดับเป็นเครื่องหมายปิดไว้ที่ของให้ตรงกับเลขลำดับในสมุดบัญชี เพื่อความสะดวกในการสำรวจตรวจสอบ
 5. อย่าเอาเปรียบลูกค้าในเรื่องราคา และปกปิดความจริงประวัติของทรัพย์ที่ขาย

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายทอดตลาดต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ปิดประกาศโฆษณาเงื่อนไขและบัญชีทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดไว้ ณ สถานที่ขายให้เห็นโดยชัดเจน
 2. ให้อยู่ ณ ที่ขายทอดตลาดและเตรียมใบอนุญาตตัวจริงไว้แสดงให้นายตรวจดู
 3. ต้องมีสมุดบัญชีสำหรับการขายทอดตลาด และจดรายการของทรัพย์ที่ได้มาและขายไปโดยละเอียด โดยมีเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในสมุด
 4. ให้แจ้งวันสถานที่ขายให้นายตรวจทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวัน
 5. แสดงชื่อของผู้ทอดตลาด และคำว่า “ผู้ทอดตลาด” ไว้ที่ประตูชั้นบนนอกสำนักงาน
 6. ให้ความร่วมมือกับนายตรวจ เมื่อนายตรวจประสงค์จะทราบรายการข้อสำคัญอื่นเกี่ยวกับทรัพย์ที่ขาย
 7. เมื่อมีเหตุสงสัยว่าทรัพย์ที่มีผู้มาเสนอหรือโอนนั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทุจริตต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือนายตรวจทันที
 8. ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องให้แก่ผู้ประมูลทรัพย์สินได้ด้วย

แนะนำบริการที่น่าสนใจ : ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : จับค้าของเก่าไม่มีใบอนุญาต

สนใจบริการ รับขอใบอนุญาตค้าของเก่า ปรึกษาเราได้ฟรี!