รับขอใบอนุญาตร้านอาหาร

ขอใบอนุญาตร้านอาหารและขายอาหาร

ในการประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านอาหาร การประกอบธุรกิจร้านค้าที่มีการจำหน่ายอาหาร ซึ่งไม่ใช่เป็นการขายของในตลาด หรือการจำหน่ายอาหารในที่ หรือทางสาธารณะนั้น นอกจากผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมเรื่อง รายการอาหาร ผู้ประกอบอาหาร การตกแต่งร้าน การวางระบบการบริหารจัดการภายในร้าน การบริการภายในร้านแล้ว มีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงในการประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารก็คือการขออนุญาตใช้สถานที่ที่จัดจำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร (ใบอนุญาตร้านอาหาร) โดยผู้ประกอบการต้องทำการยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งสามารถแบ่งการขอรับใบอนุญาตออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
1. ในกรณีสถานที่จำหน่ายอาหาร ที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จะต้องยื่นเรื่องขอใบอนุญาตร้านอาหาร ใบอนุญาตขายอาหาร
2. ในกรณีที่สถานที่จำหน่ายอาหาร ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 เมตร จะต้องยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

ความหมายสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

ก่อนจะขอใบอนุญาตร้านอาหาร หรือ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ในขั้นต้น เรามาทำความเข้าใจและความหมายถึงนิยามสถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหารก่อนดังนี้
“สถานที่จำหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จ และจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้สำหรับเก็บอาหาร อันมีสภาพเป็นของสด หรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องนำไปทำ ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง

รายละเอียดการขอใบอนุญาตร้านอาหาร

เมื่อผู้ประกอบการเข้าใจถึงนิยามสถานที่จำหน่ายอาหารแล้ว และอยู่ในข่ายที่ต้องการขออนุญาต เรามาทราบเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหารก่อนดำเนินการขอใบอนุญาตขายอาหารหรือหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารดังนี้

 1. ก่อนอื่นผู้ประกอบการต้องทราบว่าร้านอาหาร หรือสถานที่จำหน่ายอาหาร ที่ทำกิจการจำหน่ายอาหารนั้นมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรหรือไม่ ตามที่กล่าวไว้ในขั้นต้น ว่าใบอนุญาตจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามพื้นที่คือ 1. สถานที่จำหน่ายอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรจะยื่นเรื่องขอเป็นใบอนุญาตร้านอาหาร 2. สถานที่จำหน่ายอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรจะต้องยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
 2. การจดทะเบียนร้านอาหารนั้น สามารถยื่นขอได้ทั้งในรูปบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทั้งนี้ในการขอในรูปบุคคลธรรมดาผู้ประกอบการต้องมีการ จดทะเบียนพานิชย์ หรือที่เรียกว่าจดทะเบียนการค้า ก่อนที่จะไปยื่นเรื่องขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนพานิชย์ว่าเป็นการประกอบกิจการร้านอาหาร หรือจำหน่ายอาหาร ซึ่งสำเนาของใบทะเบียนพานิชย์นั้นจะเป็นเอกสารประกอบในการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารในกรณีบุคคลธรรมดา
  สำหรับผู้ประกอบการการที่ต้องการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหารในนามนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคลต้องระบุวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาหาร หรือประกอบธุรกิจร้านอาหาร หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยมีการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม โดยที่เครื่องดื่มที่จำหน่ายนั้นเป็นเครื่องดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอล์เช่นสุรา เบียร์ และ ไวน์ เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องมีการขอใบอนุญาตขายสุรากับกรมสรรพสามิตร ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่เพิ่มเติมนอกจากใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
 3. สถานที่ยื่นขอรับใบอนุญาตร้านอาหาร ในกรณีที่สถานประกอบการตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่สำนักงานเขตที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ส่วนในกรณีที่สถานประกอบการตั้งอยู่ในต่างจังหวัดต้องยื่นขอใบอนุญาตขายอาหารที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่สถานประกอบการตั้งอยู่ พร้อมเสียค่าธรรมเนียม ซึ่งค่าธรรมเนียมนั้นคำนวณตามขนาดพื้นที่สถานประกอบการดังนี้

ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมรัฐบาลในกรณีสถานที่จำหน่ายอาหารมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ในการขอรับใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร

– ขนาดไม่เกิน 300 ตรม. ค่าธรรมเนียม 2,800 บาท
– พื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร คิดเพิ่มตารางเมตรละ 1 บาท โดยให้คิดพื้นที่เป็นจำนวนเต็มปัดเศษทิ้งแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 4,800 บาท

ค่าธรรมเนียมรัฐบาลในกรณีสถานที่จำหน่ายอาหารมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ในการขอหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

– ขนาดไม่เกิน 10 ตรม. ค่าธรรมเนียม 200 บาท
– พื้นที่เกิน 10 ตารางเมตร คิดเพิ่มตารางเมตรละ 10 บาท โดยให้คิดพื้นที่เป็นจำนวนเต็มปัดเศษทิ้งแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 1,500 บาท

4. ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารมีอายุ 1ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

หน้าที่หลังได้รับใบอนุญาตร้านอาหาร

หน้าที่ของผู้ประกอบการภายหลังได้รับใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
 1. ผู้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ สถานที่สะสมอาหาร ต้องจัดสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ
 2. ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ให้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ต้องแสดงใบรับอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
 3. ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ หนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในเก้าสิบวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ต้องเสียค่าปรับเพิ่ม
 4. กรณีที่เลิกกิจการ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ที่ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นคำขอเลิกการดำเนินกิจการต่อเจ้าพนักงาน
 5. หากผู้ประกอบการต้องการแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง
 6. หากใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง จะต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายโดยต้องมีเอกสารแจ้งความต่อสถานีตำรวจในกรณีสูญหาย ในกรณีถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญต้องมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิมมาแสดง โดยใบแทนมีอายุเท่ากับเวลาเหลือของใบอนุญาตฉบับเดิม

ตามบทความที่กล่าวมาข้างต้น การขอใบอนุญาตร้านอาหาร หรือ จดทะเบียนร้านอาหารนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร หรือร้านอาหาร กรีนโปร เคเอสพี มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และใบอนุญาตขายสุราในกรณีที่ร้านค้ามีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแม้แต่การยื่นขอจดทะเบียนพานิชย์ และจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร ให้แก่ท่าน เพื่อให้การประกอบธุรกิจของท่านเป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฏหมาย สนใจติดต่อเบอร์ 02 210 0280 ถึง 2 หรือ แอดไลน์มาที่ @greenproksp

สนใจบริการ รับขอใบอนุญาตร้านอาหาร ปรึกษาเราได้ฟรี!