มือถือ: 094 864 9799ขอใบอนุญาตสุรา

1.หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา

1.ใบอนุญาตขายสุรา มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต โดยสามารถต่อได้ล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 90 วัน ผู้ใดฝ่าฝืนขายสุรา โดยไม่มีใบอนุญาต ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่ระบุ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
2.ใบอนุญาตขายสุรา มี 2 ประเภท ซึ่งมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังต่อไปนี้

 • ประเภทที่ 1 เป็นการขายส่งสุราทุกชนิด โดยจำหน่ายครั้งละสิบลิตร ขึ้นไปค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ปีละ 5,500 บาท
 • ประเภทที่ 2 เป็นการขายปลีกสุราทุกชนิด โดยจำหน่ายครั้งละต่ำกว่า สิบลิตร ซึ่งแยกออกเป็น 2 ปรแภทคือ
  (1) สถานที่ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตปีละ 2,200 บาท
  (2) สถานที่ที่ผู้จำหน่ายไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตปีละ 330 บาท

3.ผู้มีความประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาต จะต้องรับรองคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตและสถานที่ดังต่อไปนี้

 • ผู้มีสิทธิยื่นขอใบอนุญาตไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สถานที่ขายสุราไม่เป็นสถานที่ดังนี้
  (1) ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)
  (2) ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2) (3) ที่ตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)
  (4) สถานที่ที่เคยเป็นสถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ได้พ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)
  (5) สถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและอยู่
  (6) สถานที่ต้องห้ามขายสุราตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกฎหมายอื่น

2.เอกสารเบื้องต้นที่ลูกค้าต้องเตรียมในการขอใบอนุญาตจำหน่ายสุราใน กรณีบุคคลธรรมดา

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของร้าน
2.สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ที่จะขายสุรา
3.เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์
5.แผนที่ตั้งสถานประกอบการ และสถานที่ใกล้เคียง

3.ระยะเวลาการดำเนินการ

1.หลังจากลูกค้าชำระค่าบริการและส่งข้อมูลครบ ทางเราดำเนินการทำแบบฟอร์มใช้ระยะเวลา 1-2 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน หลังจากนั้นส่งเอกสารและแบบฟอร์มให้ลูกค้าเซ็น
2.เมื่อได้รับเอกสารที่เซ็นคืนจากลูกค้าครบถ้วน ดำเนินการยื่นแบบฟอร์มคำขอต่อสรรพสามิตร ภายใน 2-3 วันทำงาน โดยใบอนุญาตจำหน่ายสุราจะได้รับอนุมัติในวันที่ยื่นแบบฟอร์ม

Rate this post