การทำบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ
ความสำคัญของการทำบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อผู้บริหารในการบริหารธุรกิจของบริษัท คือข้อมูลทางการเงินและทางบัญชี ที่จะช่วยให […]
ภาษีที่เกี่ยวกับบัญชีบริษัท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นจะมีเพียงการซื้อขายบางประเภทเท่านั้นที่จะต้องมีการหัก แต่ละประเภทจะมีอัตราภาษีที่แตกต่างกัน ได้แบ่งออกเป็น 5 ประ […]