เวิร์คเพอร์มิท

การขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit

ใบอนุญาตทำงาน Work permit

หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตทำงาน Work permit

1. ทุนจดทะเบียน บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท หรือจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ต่อต่างชาติ 1 คน (Ex. ถ้าต่างชาติ 2 คน บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท) ยกเว้นในกรณีที่
– คนต่างด้าวมีคู่สมรสเป็นคนไทยซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทุนจดทะเบียนเหลือ 1 ล้านบาท ทั้งนี้จำนวนคนต่างด้าว 1 คน ต่อพนักงานคนไทย 4 คน
– การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการดังต่อไปนี้ จำนวนของการออกใบอนุญาตทำงานเป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสม

2. พนักงาน คนต่างด้าว 1 คน ต่อพนักงานคนไทย 4 คน (Ex.ถ้าจะจ้างต่างด้าว 2 คนต้องมีพนักงานคนไทย 8 คน)
*ยกเว้นกรณีเข้ามาทำงานใน IHQ และ ITC สัดส่วนพนักงานคนไทยต่อคนต่างด้าวจะเป็น 1:1 คน
อายุของใบอนุญาตทำงานชาวต่างชาติ : พิจารณาอนุญาตให้ตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ขอ ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปี/ครั้ง แต่โดยส่วนมากจะอนุญาตเป็นระยะเวลา 1 ปี
ระยะเวลาหลังจากดำเนินการ : จะได้รับใบอนุญาตทำงาน ภายใน 3 วันทำการ

เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานต่างชาติ

• กรณีต่างคนด้าวขออนุญาตทำงานครั้งแรก

1. แบบคำขอ ตท.1
2. รูปถ่าย 3×4 ซม. จำนวน 3 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว พร้อมฉบับจริง
4. สำเนาหลักฐานการศึกษา
5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรับได้รับใบประกอบวิชาชีพ
6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่เป็นโรคต้องห้าม
7. หนังสือมอบอำนาจจากต่างด้าว (กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง)
8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

• ขั้นตอนการขอใบอนุญาตกรณีต่างคนด้าวขออนุญาตทำงานครั้งแรก

1. ต่างด้าวต้องได้รับ Visa Non-immigrant B เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ตท.1 ณ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
2. เมื่อดำเนินการยื่นคำขอดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาในการดำเนิการ 3 วันทำการ
3. คนต่างด้าวสามารถมารับใบอนุญาตทำงานได้ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่ได้นัดหมาย

• กรณีคนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร นายจ้างยื่นคำขอแทน

1. แบบคำขอ ตท.3
2. รูปถ่าย 3×4 ซม. จำนวน 3 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. หนังสือรับรองการจ้าง
4. สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่ายและชื่อต่างด้าว)
5. สำเนาหลักฐานการศึกษา
6. สำเนาหลักฐานการผ่านงาน (กรณีไม่สามารถนำมาแสดงได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนด)
7. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง พร้อมติดอากรสแตมป์
9. สำเนาบัตรประชาชน ของนายจ้าง และบัตรประชาชนของผู้รับมอบ

• ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน กรณีคนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

1. ต่างด้าวติดต่อยื่นเรื่องขอ Visa Non-immigrant B ณ สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ
2. กรณีการขอ Visa Non-immigrant B ในต่างประเทศ ต้องได้รับหนังสือการอนุญาตให้ทำงานของคนต่างด้าว โดยกรณีนี้นายจ้างจะต้องดำเนินการยื่นคำขอ ตท.3 แทนคนต่างด้าว พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ณ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (เมื่อเอกสารครบถ้วนจะได้รับหนังสือแจ้งผล ภายใน 7 ทำการ)
3. เมื่อได้รับหนังสือการแจ้งผลพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทำงานแล้ว คนต่างด้าวต้องนำหนังสือฉบับนี้ไปยื่นเรื่องขอ Visa Non-immigrant B ณ สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ
4. เมื่อได้รับ Visa Non-immigrant B และคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ต้องไปติดต่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตาม มาตรา 8 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้เข้ามาทำงานและยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
– สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทุกหน้า พร้อมฉบับจริง
– หนังสือการแจ้งผลพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทำงาน (ต้นฉบับ)
– ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่เป็นโรคต้องห้าม

About the author: Greenpro KSP