มือถือ: 094 864 9799รับทำ Work Permit

เวิร์คเพอร์มิท

รับทำวีซ่า Work permit

รับทำ Work Permit วีซ่าธุรกิจ ขอต่อใบอนุญาตทำงานชาวต่างชาติ

รับทำ work permit บริษัทที่ชำนาญด้าน รับทำ Work Permit รับทำ Visa วีซ่าธุรกิจ, ขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติที่มาทำงานในไทย

เราคือบริษัท รับทำวีซ่า (Visa) และรับขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)  มีทีมงานที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการรับทำ Work Permit ที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูง โดยเราใช้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน
รับทำวีซ่า Work Permit จึงทำให้การบริการและการให้คำปรึกษาในการรับทำวีซ่า (Apply for Visa) และรับขอใบอนุญาตทำงาน (Apply for Work permit) ของเราถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ และเป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้เรายังมีบริการรับต่อวีซ่า (Visa Extention) ทุกประเภทสำหรับชาวต่างชาติ ได้แก่ ต่อวีซ่าธุรกิจ (Non B Visa) ต่อวีซ่าติดตามครอบครัว (Non O Visa) ต่อวีซ่าคู่สมรส (Non O Visa)  ต่อวีซ่าอุปการะบุตร (Non O Visa) รวมถึง ต่อใบอนุญาตทำงาน (Work Permit Extension)  

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลบริการรับทำวีซ่า (ทำVisa) และใบอนุญาตทำงาน (ทำWork Permit) กับทางเรา กรีนโปร เคเอสพี เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแก่ท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่าน ในการใช้บริการกับเราต่อไป

ทีมงาน กรีนโปร เคเอส พี รับจดทะเบียนบริษัท ยินดีให้บริการ
office-sathorn บริษัท-กรีนโปร-เคเอสพี-คอนซัลติ้ง-จำกัด

ทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียดหลักเกณฑ์ เอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนในการรับทำ Work Permit ทางเราอธิบายให้ทราบดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ในการรับทำวีซ่า Work Permit

1. ทุนจดทะเบียน บริษัทที่ต้องการขอใบวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงานให้คนต่างชาตินั้นต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท หรือในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศต้องนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ต่อชาวต่างชาติ 1 คน (ตัวอย่าง:  ถ้าชาวต่างชาติ 2 คน บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท) ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
    – ชาวต่างชาติมีคู่สมรสเป็นคนไทย ซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทุนจดทะเบียนจะลดงกึ่งหนึ่งเหลือ 1 ล้านบาท ทั้งนี้อัตราส่วนพนักงานชาวต่างชาติต่อพนักงานคนไทยยังคงเหมือนเดิมคือพนักงานชาวต่างชาติ 1 คน ต่อพนักงานคนไทย 4 คน
    – แต่ละบริษัทสามารถทำเรื่องขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ Work Permit ได้ตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสม 

2. พนักงานคนต่างชาติ 1 คน ต่อพนักงานคนไทย 4 คน (ยกตัวอย่าง:  ถ้าจะจ้างพนักงานต่างชาติ 2 คน จะต้องมีการจ้างพนักงานคนไทย 8 คน) ยกเว้นกรณีเข้ามาทำงานใน IHQ และ ITC สัดส่วนพนักงานคนไทยต่อพนักงานคนต่างชาติจะเป็นอัตราส่วน 1:1 คน
3. นิติบุคคลนั้นต้องยื่นงบการเงิน ณ วันสิ้นงวดสองปีบัญชีที่ผ่านมา โดยงบการเงินนั้นต้องได้รับการตรวจรับรองความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร แล้วแต่กรณีเพื่อแสดงว่าธุรกิจมีความมั่นคงเชื่อถือได้ ได้มีการประกอบกิจการจริง และมีการประกอบธุรกิจอย่างมีความต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากแนวทางพิจารณาสถานภาพธุรกิจ 
4. 
ธุรกิจนั้นมีความจำเป็นจะต้องว่าจ้างคนต่างชาติทำงาน
5. คุณสมบัติของคนต่างชาติที่ขอ Work Permit ในประเทศไทยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
     5.1 ต้องมีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
     5.2 ต้องไม่เป็นบุคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ อันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
     5.3 ต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
6. เงินเดือนขั้นต่ำของชาวต่างชาติจะขึ้นอยู่กับสัญชาติ โดยมีจำนวนตั้งแต่ 25,000 – 50,000 บาท ตามสัญชาติดังนี้
     6.1 ประเทศในทวีปยุโรป (ยกเว้นรัสเซีย) และออสเตรเลีย, แคนาดา, ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เงินเดือนขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อเดือน
     6.2 ประเทศเกาหลีใต้, สิงคโปร์, ไต้หวัน และฮ่องกง เงินเดือนขั้นต่ำ 45,000 บาทต่อเดือน
     6.3 ประเทศในทวีปเอเซีย (ยกเว้นญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์,ไต้หวัน, ฮ่องกง, กัมพูชา, พม่า, ลาว และเวียดนาม) และทวีปอเมริกาใต้, ประเทศในเขตยุโรปตะวันออก, ประเทศในเขตอเมริกากลาง, เม็กซิโก, ตุรกี, รัสเซีย และแอฟริกาใต้ เงินเดือนขั้นต่ำ 35,000 บาท
     6.4 ประเทศในแอฟริกา (ยกเว้นแอฟริกาใต้), กัมพูชา, พม่า, ลาว และเวียดนาม  เงินเดือนขั้นต่ำ  25,000 บาท

อายุของใบอนุญาตทำงานชาวต่างชาติ : เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ใบอนุญาตทำงาน (Work permit)  ให้ตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ขอโดยทั้งนี้ให้ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีต่อครั้ง แต่ทั้งนี้โดยส่วนมากจะเจ้าหน้าที่จะให้ใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลา 1 ปี
ระยะเวลาหลังจากดำเนินการ : จะได้รับใบอนุญาตทำงานภายในระยะเวลา ประมาณ 3 วันทำการ

เอกสารที่ใช้สำหรับบริการรับทำ Work Permit

บริการรับทำ Work Permit กรณีชาวต่างชาติทำงานครั้งแรก

1. แบบคำขอ ตท.1
2. รูปถ่าย 3×4 ซม. จำนวน 3 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว พร้อมฉบับจริง
4. สำเนาหลักฐานการศึกษา
5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรับได้รับใบประกอบวิชาชีพ
6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่เป็นโรคต้องห้าม
7. หนังสือมอบอำนาจจากต่างด้าว (กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง)
8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนการรับทำ Work Permit กรณีชาวต่างชาติทำงานครั้งแรก

1. ต่างด้าวต้องได้รับ วีซ่า Non-B เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ตท.1 ณ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
2. เมื่อดำเนินการยื่นคำขอดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 วันทำการ
3. คนต่างด้าวสามารถมารับใบอนุญาตทำงานได้ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่ได้นัดหมาย

บริการรับทำ Work Permit กรณีนายจ้างยื่นเรื่องแทนชาวต่างชาติ

1. แบบคำขอ ตท.3
2. รูปถ่าย 3×4 ซม. จำนวน 3 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. หนังสือรับรองการจ้าง
4. สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่ายและชื่อต่างด้าว)
5. สำเนาหลักฐานการศึกษา
6. สำเนาหลักฐานการผ่านงาน (กรณีไม่สามารถนำมาแสดงได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนด)
7. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง พร้อมติดอากรสแตมป์
9. สำเนาบัตรประชาชน ของนายจ้าง และบัตรประชาชนของผู้รับมอบ

ขั้นตอนการรับทำ Work Permit กรณีนายจ้างยื่นเรื่องแทนชาวต่างชาติ

1. ต่างด้าวติดต่อยื่นเรื่องขอ Visa Non-immigrant B ณ สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ
2. กรณีการขอ Visa Non-immigrant B ในต่างประเทศ ต้องได้รับหนังสือการอนุญาตให้ทำงานของคนต่างด้าว โดยกรณีนี้นายจ้างจะต้องดำเนินการยื่นคำขอ ตท.3 แทนคนต่างด้าว พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ณ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (เมื่อเอกสารครบถ้วนจะได้รับหนังสือแจ้งผลภายใน 7 ทำการ)
3. เมื่อได้รับหนังสือการแจ้งผลพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทำงานแล้ว คนต่างด้าวต้องนำหนังสือฉบับนี้ไปยื่นเรื่องขอ Visa Non-immigrant B ณ สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ
4. เมื่อได้รับ Visa Non-immigrant B และคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ต้องไปติดต่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 8 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้เข้ามาทำงานและยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
     – สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทุกหน้า พร้อมฉบับจริง
     – หนังสือการแจ้งผลพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทำงาน (ต้นฉบับ)
     – ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่เป็นโรคต้องห้าม

บริการรับขอ WORK PERMIT

บริการรับขอ Work Permit
บริการรับขอ Work Permit ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (Apply for Work Permit valid not exceed 3 months)
บริการรับขอ Work Permit ที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน (Apply for Work Permit valid 3-6 months)
บริการรับขอ Work Permit ที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี (Apply for Work Permit valid 6-12 months)
บริการรับต่อ Work Permit (Apply for extension Work Permit)
บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มลักษณะงานใน Work Permit (Apply for changing job or adding job)
บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มนายจ้างใน Work Permit  (Apply for changing or adding employer)
บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงานใน Work Permit (Apply for changing or adding location)

สนใจบริการ รับทำวีซ่า Work permit

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 094-864-9799
LINE ID: @greenproksp

เพิ่มเพื่อน

E-mail: info.th@greenproksp.com