รับทำ Work Permit

เวิร์คเพอร์มิท

รับทำวีซ่า Work permit

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการรับทำ Work Permit ที่มีความชำนาญสูง โดยเราใช้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านรับทำวีซ่า Work Permit จึงทำให้การบริการและการให้คำปรึกษาของเราครบถ้วน แม่นยำ ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้เรายังมีบริการต่อวีซ่า Work Permit หรือบริการต่อวีซ่าธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติ ในส่วนของรายละเอียดหลักเกณฑ์ เอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนในการรับทำ Work Permit ทางเราอธิบายให้ทราบดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ในการรับทำวีซ่า Work Permit

1. ทุนจดทะเบียน บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท หรือจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ต่อต่างชาติ 1 คน (Ex. ถ้าต่างชาติ 2 คน บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท) ยกเว้นในกรณีที่
– ชาวต่างชาติมีคู่สมรสเป็นคนไทย ซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทุนจดทะเบียนเหลือ 1 ล้านบาท ทั้งนี้จำนวนชาวต่างชาติ 1 คน ต่อพนักงานคนไทย 4 คน
– แต่ละบริษัทสามารถทำเรื่องขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ Work Permit ได้ตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสม

2. พนักงาน คนต่างด้าว 1 คน ต่อพนักงานคนไทย 4 คน (Ex.ถ้าจะจ้างต่างด้าว 2 คนต้องมีพนักงานคนไทย 8 คน)
*ยกเว้นกรณีเข้ามาทำงานใน IHQ และ ITC สัดส่วนพนักงานคนไทยต่อคนต่างด้าวจะเป็น 1:1 คน
อายุของใบอนุญาตทำงานชาวต่างชาติ : พิจารณาอนุญาตให้ตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ขอ ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปี/ครั้ง แต่โดยส่วนมากจะอนุญาตเป็นระยะเวลา 1 ปี
ระยะเวลาหลังจากดำเนินการ : จะได้รับใบอนุญาตทำงาน ภายใน 3 วันทำการ

เอกสารที่ใช้สำหรับบริการรับทำ Work Permit

บริการรับทำ Work Permit กรณีชาวต่างชาติทำงานครั้งแรก

1. แบบคำขอ ตท.1
2. รูปถ่าย 3×4 ซม. จำนวน 3 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว พร้อมฉบับจริง
4. สำเนาหลักฐานการศึกษา
5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรับได้รับใบประกอบวิชาชีพ
6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่เป็นโรคต้องห้าม
7. หนังสือมอบอำนาจจากต่างด้าว (กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง)
8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนการรับทำ Work Permit กรณีชาวต่างชาติทำงานครั้งแรก

1. ต่างด้าวต้องได้รับ วีซ่า Non-B เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ตท.1 ณ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
2. เมื่อดำเนินการยื่นคำขอดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาในการดำเนิการ 3 วันทำการ
3. คนต่างด้าวสามารถมารับใบอนุญาตทำงานได้ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่ได้นัดหมาย

บริการรับทำ Work Permit กรณีนายจ้างยื่นเรื่องแทนชาวต่างชาติ

1. แบบคำขอ ตท.3
2. รูปถ่าย 3×4 ซม. จำนวน 3 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
3. หนังสือรับรองการจ้าง
4. สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่ายและชื่อต่างด้าว)
5. สำเนาหลักฐานการศึกษา
6. สำเนาหลักฐานการผ่านงาน (กรณีไม่สามารถนำมาแสดงได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนด)
7. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง พร้อมติดอากรสแตมป์
9. สำเนาบัตรประชาชน ของนายจ้าง และบัตรประชาชนของผู้รับมอบ

ขั้นตอนการรับทำ Work Permit กรณีนายจ้างยื่นเรื่องแทนชาวต่างชาติ

1. ต่างด้าวติดต่อยื่นเรื่องขอ Visa Non-immigrant B ณ สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ
2. กรณีการขอ Visa Non-immigrant B ในต่างประเทศ ต้องได้รับหนังสือการอนุญาตให้ทำงานของคนต่างด้าว โดยกรณีนี้นายจ้างจะต้องดำเนินการยื่นคำขอ ตท.3 แทนคนต่างด้าว พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ณ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (เมื่อเอกสารครบถ้วนจะได้รับหนังสือแจ้งผล ภายใน 7 ทำการ)
3. เมื่อได้รับหนังสือการแจ้งผลพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทำงานแล้ว คนต่างด้าวต้องนำหนังสือฉบับนี้ไปยื่นเรื่องขอ Visa Non-immigrant B ณ สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ
4. เมื่อได้รับ Visa Non-immigrant B และคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ต้องไปติดต่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 8 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้เข้ามาทำงานและยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
– สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ทุกหน้า พร้อมฉบับจริง
– หนังสือการแจ้งผลพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทำงาน (ต้นฉบับ)
– ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่เป็นโรคต้องห้าม

สนใจบริการ รับทำวีซ่า Work permit ปรึกษาเราได้ฟรี!

Scroll Up