มือถือ: 094 864 9799กฎหมายเครื่องหมายการค้า

กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้า

บทกำหนดโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

มาตรา 107 บุคคลที่ยื่นเอกสาร หรือคำขอต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขอจดทะเบียนแก้ไข จดต่ออายุเครื่องหมายการค้าที่มีข้อความไม่เป็นจริง (ข้อมูลผิด) กับเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ โดนโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 108 บุคคลที่ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม หรือเครื่องหมายบริการของผู้อื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว โดนโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 109 บุคคลที่เลียนแบบเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม หรือเครื่องหมายบริการของผู้อื่น เพื่อหลวกลวงผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นของบุคคลที่เลียนแบบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 109/1 บุคคลที่นำเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม หรือเครื่องหมายบริการของผู้อื่นมาติดอยู่บนสินค้า บรรจุภัณฑ์ เพื่อหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 111 บุคคลที่แสดง หรือให้บริการผู้อื่น ด้วยเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม หรือเครื่องหมายบริการ โดยแสดงว่าเครื่องหมายเหล่านี้ได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ความเป็นจริงยังไม่ได้จดทะเบียน
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 113 บุคคลที่ทำความผิดแล้วได้รับโทษตามพระราชบัญญัติ เมื่อพ้นโทษแล้วแต่ยังไม่เกิน 5 ปี ถ้ากระทำความผิดอีกจะได้รับโทษทวีคูณ
มาตรา 114 กรณีที่ผู้ทำผิดเป็นนิติบุคคล บุคคลผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจะต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้

มาตรา 116 กรณีที่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ากระทำความผิดตามมาตรา 108, 109,110 เจ้าของเครื่องหมายนั้นๆ สามารถขอให้ศาลมีคำสั่งให้ระงับการกระทำดังกล่าว

5/5 - (1 vote)