มือถือ: 094 864 9799การขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง (นิติบุคคล)

1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดเบื้องต้น

นายจ้างต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเริ่มทำงาน  แต่ไม่เกินเดือนนั้น เช่น ลูกจ้างเริ่มทำงานวันที่ 15/05/2564 ต้องขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 30/05/2554 เป็นต้น ** กรรมการ หุ้นส่วน หรือนายจ้าง ไม่สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้รวมขึ้นบุคคลที่นามสกุลเดียวกัน **

2. เอกสารเบื้องต้นที่ต้องใช้

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

3. สำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้สถานที่

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า/ยินยอมให้สถานที่

5. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

6. แผนที่ตั้งและภาพถ่ายสถานประกอบการภายในและภายนอก

7. สำเนาบัตรประชาชนลูกจ้างทั้งหมด

3. ระยะเวลาดำเนินการ

–  ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม หลังจากได้รับเอกสารลูกค้าเรียบร้อยภายใน 3 – 4 วันทำการ

4. ค่าบริการ

– กรณีพื้นที่สถานประกอบการ อยู่กทม. ค่าบริการเริ่มต้น 4,000 บาทค่ะ (ลูกจ้างไม่เกิน 5 ท่าน)

Rate this post