มือถือ: 094 864 9799การขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง (บุคคลธรรมดา)

1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดเบื้องต้นนายจ้างต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเริ่มทำงาน แต่ไม่เกินเดือนนั้น เช่น ลูกจ้างเริ่มทำงานวันที่ 15/05/2564 ต้องขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 30/05/2554 เป็นต้น ** กรรมการ หุ้นส่วน หรือนายจ้าง ไม่สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้รวมขึ้นบุคคลที่นามสกุลเดียวกัน **

2. เอกสารเบื้องต้นที่ต้องใช้

1.สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

2.สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ

3.สำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้สถานที่

4.สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า/ยินยอมให้สถานที่

5.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ

6.แผนที่ตั้งและภาพถ่ายสถานประกอบการภายในและภายนอก

7.สำเนาบัตรประชาชนลูกจ้างทั้งหมด

*สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ/เอกสารรับรองความพิการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ในกรณีที่ลูกจ้างมีสภาพร่างกายพิการ)*

3. ระยะเวลาดำเนินการ

–  ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม หลังจากได้รับเอกสารลูกค้าเรียบร้อยภายใน 3 – 4 วันทำการ

4. ค่าบริการ

– กรณีพื้นที่สถานประกอบการ อยู่กทม. ค่าบริการเริ่มต้น 4,000 บาทค่ะ  (ลูกจ้างไม่เกิน 5 ท่าน)

3.1/5 - (7 votes)