มือถือ: 094 864 9799การจดจัดตั้งบริษัท

การจดจัดตั้งบริษัท

1. หลักเกณฑ์และข้อมูลเบื้องต้นในการจดจัดตั้งบริษัทฯ

1. ชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 3 ชื่อ (เรียงลำดับตามชื่อที่ต้องการ เพื่อใช้ในการจองชื่อบริษัทฯ) 

2. ที่ตั้งกิจการฯตั้งอยู่เลขที่

2.1 กรณีเช่า – ต้องมีสัญญาเช่าและผู้เช่าต้องเช่าในนามนิติบุคคลที่จะจัดตั้งเท่านั้น (แนะนาว่าให้รอชื่อบริษัทที่จองผ่านก่อนค่อยทำสัญญาเช่าค่ะ)

2.2 กรณีเป็นบ้าน/อาคารของกรรมการหรือผู้ถือหุ้น และ กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นให้ใช้สถานที่โดยไม่คิดค่าเช่า – ต้องใช้หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ทางเราจะเตรียมแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ให้หลังจากที่จองชื่อผ่านแล้วค่ะ)

3. อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และเว็บไซต์ของบริษัท (ถ้ามี)

4. ทุนจดทะเบียนของบริษัท ประกอบด้วย

1. ทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน ………………………………… บาท

2. จำนวนหุ้น ……………………………….. หุ้น หุ้นละ ……………………… บาท

3. เรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรก หุ้นละ ……………………. บาท

5. ข้อมูลผู้ก่อการ จำนวน 3 คน (ผู้ก่อการทุกคนจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นตอนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วย โดยต้องถือหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น)

**ผู้ถือหุ้น จะต้องมีอย่างน้อย 3 คน หากมากกว่า 3 คน โปรดระบุเพิ่ม (เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้นทุกคนค่ะ)

6. รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท คือ ผู้มีอำนาจบริหารงาน และอนุมัติธุรกรรมทุกอย่าง ซึ่งธุรกรรมเหล่านั้นจะมีผลผูกพันตามกฎหมายกับบริษัท (กรรมการบริษัท จะต้องมีอย่างน้อย 1 คน)

7. วัตถุที่ประสงค์หลักของบริษัท ที่จะประกอบกิจการค้า (ควรระบุวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมประเภทกิจการที่บริษัทจะทำ และยกตัวอย่างประเภทสินค้าและบริการให้ชัดเจน)

8. ตราประทับบริษัทฯ จะมีชื่อบริษัทหรือไม่มีก็ได้ หากตราประทับมีชื่อบริษัท ชื่อในตรานั้นต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนไว้ และมีคำแสดงประเภทนิติบุคคลด้วย ซึ่งชื่อในตราประทับจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ตัวอย่างเช่น บริษัท ไทยดี จำกัด หรือ Thaidee Co., Ltd.

9. รอบบัญชีสิ้นสุด(นิติบุคคลต้องมีการกำหนดรอบบัญชีว่าจะมีการปิดบัญชีเมื่อใด เมื่อมีการกำหนดรอบบัญชีแล้ว ในปีต่อไปต้องมีการปิดรอบบัญชีสิ้นสุดที่ตั้งไว้เหมือนกันทุกปี ตัวอย่างเช่น 31 ธันวาคม หรือ 31 มีนาคม หรือ 30 กันยายน ทั้งนี้แล้วแต่ผู้ประกอบการจะสะดวก ตัวอย่าง ถ้ากำหนดรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม โดยนิติบุคคลจัดตั้งในเดือน มีนาคม ในปีแรก การปิดบัญชีจะตั้งแต่วันที่จัดตั้งคือ 1 มีนาคม จนถึง 31 ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่รอบบัญชีสิ้นสุด พอปีต่อไปก็จะเริ่มที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ครบ 12 เดือนเป็นอย่างนี้ไปทุกปี)

2. เอกสารประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการทุกท่าน จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จำนวน 1 ชุด  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) (ข้อ 1 และ 2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นคนเดียวกัน ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนชุดเดียวค่ะ)

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งกิจการ จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. แผนที่บริษัท จำนวน 1 ชุด (กรรมการลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท)เบื้องต้นรบกวนลูกค้าถ่ายรูปเอกสารดังต่อไปนี้ ส่งมาให้ทางเราทางไลน์หรืออีเมลก่อนล่วงหน้า เพื่อใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลในการกรอกแบบฟอร์มและเอกสารในการยื่นจดทะเบียนบริษัท (ส่วนฉบับที่เซ็นจริงรบกวนลูกค้าเตรียมไว้และส่งมอบให้เราทางไปรษณีย์เพื่อใช้ประกอบในการจดทะเบียนค่ะ)***เมื่อลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่เขียนขีดคร่อม เมื่อเขียน

ชื่อบริษัท ต้องเขียนชื่อบริษัท ให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น “ใช้เพื่อจดทะเบียนบริษัท ไทยดี จำกัด เท่านั้น”

3. ระยะเวลาดำเนินการระยะเวลาตั้งแต่จดชื่อจนสิ้นสุดทุกขั้นตอนใช้เวลาประมาณ 14 วัน

Rate this post