มือถือ: 094 864 9799การจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

การจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. หลักเกณฑ์และข้อมูลเบื้องต้นในการจดจัดห้างหุ้นส่วนจำกัด

1.  ชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 3 ชื่อ (เรียงลำดับตามชื่อที่ต้องการ เพื่อใช้ในการจองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด)

2.  ที่ตั้งห้างฯ ตั้งอยู่เลขที่.

2.1 กรณีเช่า – ต้องมีสัญญาเช่าและผู้เช่าต้องเช่าในนามนิติบุคคลที่ จะจัดตั้งเท่านั้น (แนะนำว่าให้รอชื่อห้างฯที่จองผ่านก่อนค่อยทำสัญญาเช่าค่ะ)

2.2 กรณีเป็นบ้าน/อาคารของหุ้นส่วน และ กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่หุ้นส่วนให้ใช้สถานที่โดยไม่คิดค่าเช่าต้องใช้หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ทางเราจะเตรียมแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ให้หลังจากที่จองชื่อผ่านแล้วค่ะ)

3. อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ และเว็บไชต์ของห้างฯ (ถ้ามี)

4. ทุนของห้างฯ มีจำนวนกี่บาท

5. ข้อมูลผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

6. จำนวนและรายชื่อของหุ้นส่วนผู้จัดการ ที่มีอำนาจในการลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด

7. วัตถุที่ประสงค์หลักของห้างฯ ที่จะประกอบกิจการค้า (ควรระบุวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมประเภทกิจการที่ห้างฯจะทำและยกตัวอย่างประเภทสินค้าและบริการให้ชัดเจน)

8. รอบบัญชีสิ้นสุด(นิติบุคคลต้องมีการกำหนดรอบบัญชีว่าจะมีการปิดบัญชีเมื่อใด เมื่อมีการกำหนดรอบบัญชีแล้ว ในปีต่อไปต้องมีการปิดรอบบัญชีสิ้นสุดที่ตั้งไว้เหมือนกันทุกปี ตัวอย่างเช่น 31 ธันวาคม หรือ 31 มีนาคม หรือ 30 กันยายน ทั้งนี้แล้วแต่ผู้ประกอบการจะสะดวก ตัวอย่าง ถ้ากำหนดรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม โดยนิติบุคคลจัดตั้งในเดือน มีนาคม ในปีแรก การปิดบัญชีจะตั้งแต่วันที่จัดตั้งคือ 1 มีนาคม จนถึง 31 ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่รอบบัญชีสิ้นสุด พอปีต่อไปก็จะเริ่มที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ครบ 12 เดือนเป็นอย่างนี้ไปทุกปี)

9. ตราประทับห้างฯ จะมีชื่อของห้างฯ หรือไม่มีก็ได้ หากตรามีชื่อของห้างหุ้นส่วน ชื่อในตรานั้นต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนไว้ และมีคำแสดงประเภทนิติบุคคลด้วย ซึ่งชื่อในตราประทับจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ตัวอย่างเช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดี หรือ THAIDEE LIMITED PARTNERSHIP

2. เอกสารประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งห้างฯ จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. แผนที่ห้างฯ จำนวน 1 ชุด (หุ้นส่วนผู้จัดการลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราห้างฯ)

***เมื่อลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่เขียนขีดคร่อม เมื่อเขียนชื่อห้างฯ

ต้องเขียนชื่อห้างฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น “ใช้เพื่อจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดี เท่านั้น”เบื้องต้นรบกวนลูกค้าถ่ายรูปเอกสารดังต่อไปนี้ ส่งมาให้ทางเราทางไลน์หรืออีเมลก่อนล่วงหน้า เพื่อใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลในการกรอกแบบฟอร์มและเอกสารในการยื่นจดทะเบียนห้างฯ (ส่วนฉบับที่เซ็นจริงรบกวนลูกค้าเตรียมไว้และส่งมอบให้เราทางไปรษณีย์เพื่อใช้ประกอบในการจดทะเบียนค่ะ)

Rate this post