มือถือ: 094 864 9799การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในกรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

1. ประมาณการรายได้ต่อเดือน

2. เรียงลำดับประเภทกิจการที่สร้างรายได้จากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ต้องแยกหัวข้อในกรณีสินค้าเป็นประเภทเดียวกัน แต่มีทั้งการผลิต การจำหน่ายหลายช่องทาง เช่นวัตถุประสงค์กิจการคือ ประกอบกิจการ ผลิต ขายส่ง ขายปลีก และส่งออกกรอบรูป ตัวอย่างการแยกดังต่อไปนี้ ซึ่งลาดับเป็นไปตามที่ลูกค้าประมาณการว่าจะได้รายได้จากตรงไหนมากที่สุดและรองลงไป เช่น

2.1 ผลิต กรอบรูป (รายได้มากที่สุด)

2.2 ส่งออก กรอบรูป (รายได้รองลงมาเป็นอันดับ 2)

2.3 ขายปลีกกรอบรูป (รายได้รองลงมาเป็นอันดับ3)

2.4 ขายส่งกรอบรูป (รายได้รองลงมาเป็นอันดับ 4)

2.เอกสารประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

1. รูปถ่ายบริษัท

1.1 ถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัท และบ้านเลขที่ อย่างชัดเจน จำนวน 2 รูป ป้ายชื่อบริษัทฯ จะต้องเป็นป้ายลักษณะถาวรเท่านั้น เช่น ป้ายที่ทาจากอะคริลิค ซึ่งป้ายชื่อจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แต่ต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนไว้ และมีคำแสดงประเภทนิติบุคคลด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัท ไทยดี จากัด หรือ Thaidee Co., Ltd.

1.2 ถ่ายให้เห็นสถานประกอบการทั้งหลัง (เห็นหลังคำด้านหน้า) จำนวน 2 รูป

1.3 ถ่ายให้เห็นภายในออฟฟิศ (สถานประกอบการ) จำนวน 2 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 2 ชุด  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ชุด  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. เอกสารประกอบของสถานที่ใช้ในการจัดตั้งบริษัท

4.1 กรณีสถานที่ตั้งบริษัท เป็นของกรรมการ/ผู้ถือหุ้น

1) สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท (หน้าแรกพร้อมหน้าที่มีชื่อเจ้าบ้าน) จำนวน 1 ชุด  (พร้อมเจ้าบ้านรับรองสำเนาถูกต้อง)

2) หนังสือยืนยอมให้ใช้สถานที่ (ทางเราจะจัดเตรียมให้) จำนวน 1 ชุด  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3) สำเนาบัตร ป.ช.ช.กรรมการ/ผู้ถือหุ้น ที่เป็นเจ้าของที่ตั้ง จำนวน 1 ชุด  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

4) สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ที่เป็นเจ้าของที่ตั้ง จำนวน 1 ชุด  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

5) สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายโฉนดทั้งสองหน้าในหน้าเดียวและรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของที่ดิน) หรือ สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน จำนวน 1 ชุด

4.2 กรณีสถานที่ตั้งบริษัท เป็นของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการหรือผู้ถือหุ้น ให้ใช้สถาน  ที่โดยไม่มีค่าตอบแทน

1) สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท (หน้าแรกพร้อมหน้าที่มีชื่อเจ้าบ้าน) จำนวน 1 ชุด  (พร้อมเจ้าบ้านรับรองสำเนาถูกต้อง)

2) หนังสือยืนยอมให้ใช้สถานที่ (ทางเราจะจัดเตรียมให้) จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3) สำเนาบัตร ป.ช.ช. เจ้าของบ้านที่ตั้งบริษัทฯ จำนวน 1 ชุด(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)

4) สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของบ้านที่ตั้งบริษัทฯ จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

5) สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายโฉนดทั้งสองหน้าในหน้าเดียวและรับรองสำเนาถูกต้อง

โดยเจ้าของที่ดิน) หรือ สำเนาหนังสือ สัญญาขายที่ดิน จำนวน 1 ชุด

4.3 กรณีสถานที่ตั้งบริษัท เป็นสถานที่เช่า (ต้องเช่าในนามนิติบุคคลเท่านั้น)

4.3.1.กรณีเช่ากับนิติบุคคลอื่น

1) สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัทฯ จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

2) สำเนาสัญญาเช่า จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

**สัญญาเช่าต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของเงิน 1,000 บาท แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า

3) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทฯ ผู้ให้เช่า จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง+ประทับตราสาคัญของบริษัท)

4) สำเนาบัตร ปชช.ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ผู้ให้เช่า จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

Rate this post