มือถือ: 094 864 9799การจดลดทุน – เอกสารที่ต้องเตรียม – ระยะเวลา

 1. ข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม
  (เมื่อลดทุนแล้วทุนจะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของทุนเดิม = ลดทุนได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของทุนเดิม)
  ขั้นตอนที่ 1 : จดทะเบียนมติพิเศษว่าจะลดทุน
  ขั้นตอนที่ 2 : จดทะเบียนลดทุน (หากพ้นกำหนด 30 วันและเจ้าหนี้ไม่คัดค้าน)
1.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน, สำเนาบัญชีรายชื่อผู้
  ถือหุ้น(บอจ.5) และข้อบังคับ (ถ้ามี)
1.2 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการทุกท่าน
1.3 จำนวนเงินที่ต้องการลดทุน (โดยเลือกว่าต้องการลดมูลค่าหุ้น 
  (ลดแล้วห้ามต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท) หรือ ลดจำนวนหุ้น )
1.4 รายการสัดส่วนหุ้นใหม่ของผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน
 1. ระยะเวลาในการดำเนินการ
  • ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากได้รับเอกสาร
   ลูกค้าเรียบร้อยภายใน 3 – 4 วันทำการ
  • ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าส่ง
   เอกสารที่เซ็นแล้วกลับมาให้ทางเรา
Rate this post