มือถือ: 094 864 9799การจดเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

1. ข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน, สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) และข้อบังคับ (ถ้ามี)
2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการทุกท่าน
3. ระบุวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะเพิ่ม
4. วัตถุประสงค์ที่ทำเป็นหลัก 2 ข้อ (เพื่อระบุในหมวดกิจกรรมในแบบ สสช.1)
5. ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้า พยาน เพื่อลงในหนังสือมอบอำนาจ 1 คน
6. ภ.พ01 , ภ.พ.20

2. ระยะเวลาในการดำเนินการ

2. ระยะเวลาในการดำเนินการ
– ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากได้รับเอกสารลูกค้าเรียบร้อยภายใน 3 – 4 วันทำการ
– ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าส่งเอกสารที่เซ็นแล้วกลับมาให้ทางเรา

Rate this post