มือถือ: 094 864 9799การจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ

การจดปลี่ยนแปลงกรรมการ (กรณีกรรมการเสียชีวิต)

1. ข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน, สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และข้อบังคับ  (ถ้ามี)
2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (คนใหม่) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
3. เบอร์โทรกรรมการ (คนใหม่)
4. เงื่อนไขอำนาจกรรมการ (หากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอำนาจกรรมการ)
5. สำเนาใบมรณบัตรของกรรมการเก่าโดยที่กรรมการใหม่รับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
6. เอกสารแบบฟอร์มต้องยื่นภายใน 14 วันนับตั้งแต่กรรมการเสียชีวิตมิฉะนั้นจะมีค่าปรับเพิ่มเติมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ลูกค้าเป็นผู้ชำระในส่วนนี้)

หมายเหตุ: การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ กรรมการท่านปัจจุบันที่มีอำนาจเซ็นจะต้องเข้ามาเซ็นแบบฟอร์มต่อหน้าทนายความที่ออฟฟิศของเราหรือนัดหมายเซ็นเอกสารล่วงหน้าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของเราเท่านั้นค่ะ

2. ระยะเวลาในการดำเนินการ

– ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากได้รับเอกสารลูกค้าเรียบร้อยภายใน 3 – 4 วันทำการ
– ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าส่งเอกสารที่เซ็นแล้วกลับมาให้ทางเรา

Rate this post