• ที่อยู่: 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • โทร: 094-864-9799

การจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ

การจดปลี่ยนแปลงกรรมการ (กรณีกรรมการเสียชีวิต)

1. ข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน, สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(บอจ.5) และข้อบังคับ (ถ้ามี)
2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (คนใหม่) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
3. เบอร์โทรกรรมการ (คนใหม่)
4. เงื่อนไขอำนาจกรรมการ (หากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอำนาจกรรมการ)
5. สำเนาใบมรณบัตรของกรรมการเก่าโดยที่กรรมการใหม่รับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
6. เอกสารแบบฟอร์มต้องยื่นภายใน 14 วันนับตั้งแต่กรรมการเสียชีวิต
มิฉะนั้นจะมีค่าปรับเพิ่มเติมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(ลูกค้าเป็นผู้ชำระในส่วนนี้)

หมายเหตุ: การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ กรรมการท่าน
ปัจจุบันที่มีอำนาจเซ็นจะต้องเข้ามาเซ็นแบบฟอร์มต่อหน้าทนายความที่
ออฟฟิศของเราหรือนัดหมายเซ็นเอกสารล่วงหน้าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของ
เราเท่านั้นค่ะ

2. ระยะเวลาในการดำเนินการ

– ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากได้รับ
เอกสารลูกค้าเรียบร้อยภายใน 3 – 4 วันทำการ
– ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าส่ง
เอกสารที่เซ็นแล้วกลับมาให้ทางเรา

Rate this post