มือถือ: 094 864 9799การจดเปลี่ยนแปลงชื่อและดวงตราสำคัญ

1. ข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน, สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และข้อบังคับ (ถ้ามี)
2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการทุกท่าน
3. ใบจองชื่อที่ได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (PDF File)
***กรณีที่ลูกค้าต้องการให้ทางเราจองชื่อให้ กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้ ชื่อบริษัทใหม่
ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ + สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ 1 ท่าน และสำเนาหน้าแรกของหนังสือรับรอง***
4. ไฟล์ ดวงตราสำคัญอันใหม่ (PSD, AI)

2. ระยะเวลาในการดำเนินการ

– ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากได้รับเอกสารลูกค้าเรียบร้อยภายใน 3 – 4 วันทำการ
– ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าส่งเอกสารที่เซ็นแล้วกลับมาให้ทางเรา

Rate this post