มือถือ: 094 864 9799การจดเปลี่ยนแปลงดวงตราสำคัญ (ชื่อไม่เปลี่ยน)

1. ข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการทุกท่าน
3. ไฟล์ ดวงตราสำคัญอันใหม่ (PSD, AI)
4. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราสำคัญ(กรณีมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น)

2. ระยะเวลาในการดำเนินการ

– ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากได้รับเอกสารลูกค้าเรียบร้อยภายใน 3 – 4 วันทำการ
– ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าส่งเอกสารที่เซ็นแล้วกลับมาให้ทางเรา

Rate this post