มือถือ: 094 864 9799การจดเพิ่มทุน

1. ข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน, สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และข้อบังคับ (ถ้ามี)
2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการทุกท่าน
3. จำนวนเงินที่ต้องการเพิ่มทุน (กรณีเพิ่มทุนเกิน 5 ล้านต้องมีหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท แสดงว่ามีการเงินโอนเข้าบัญชีบริษัทเรียบร้อยแล้ว)
4. รายการสัดส่วนหุ้นใหม่ของผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน
5. ชื่อ-นามสกุล พยาน 1 ท่าน

2. ระยะเวลาในการดำเนินการ

– ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากได้รับเอกสารลูกค้าเรียบร้อยภายใน 3 – 4 วันทำการ
– ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าส่งเอกสารที่เซ็นแล้วกลับมาให้ทางเรา

Rate this post