มือถือ: 094 864 9799การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานบริษัท/ เพิ่มลดสาขา

1. ข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5), ข้อบังคับ (ถ้ามี)
2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการทุกท่าน
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่/สาขาที่เพิ่ม
4. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่/สาขาที่เพิ่ม
5. เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ของสำนักงานที่ตั้งแห่งใหม่/สาขาที่เพิ่ม(ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
6. สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

2. ระยะเวลาในการดำเนินการ

– ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากได้รับเอกสารลูกค้าเรียบร้อยภายใน 3 – 4 วันทำการ
– ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าส่งเอกสารที่เซ็นแล้วกลับมาให้ทางเรา

Rate this post