มือถือ: 094 864 9799สิ่งที่ควรรู้ก่อนและหลังจดทะเบียนธุรกิจ

แหล่งที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนจดทะเบียนธุรกิจ

 

ก่อนการจดทะเบียนธุรกิจ

  1. การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลมี 3 ประเภท คือ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด
  2. ห้างหุ้นส่วน มี 2 ประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจํากัด
  3. ควรเลือกจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทไหนดี

* ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
      ข้อดี: น่าเชื่อถือ ได้ประโยชน์ทางภาษีมากกว่า
      ข้อเสีย: หุ้นส่วนรับผิดชอบหนี้สินอย่างไม่จํากัด

* ห้างหุ้นส่วนจํากัด
      ข้อดี: หุ้นส่วนสามารถจํากัดความรับผิดชอบได้
      ข้อเสีย: จัดตั้งและเลิกกิจการยาก ต้องจัดทําบัญชี

* บริษัทจํากัด
      ข้อดี: ผู้ถือหุ้นไม่จําเป็นต้องบริหารเอง สามารถขายหรือโอนหุ้นได้ บริษัทยังดําเนินต่อได้แม้ผู้ถือหุ้นเสียชีวิตหรือล้มละลาย
      ข้อเสีย: จัดตั้งและเลิกกิจการยาก ต้องจัดทําบัญชี ค่าใช้จ่ายสูง

  1. บริษัทจํากัด ต้องมีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปเป็นผู้เริ่มก่อการ ผู้ลงทุนในบริษัทเรียกว่า ผู้ถือหุ้น และผู้มีอํานาจกระทําการแทนเรียกว่า กรรมการ
  2. คุณสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือที่เรียกว่า e-Certificate
  3. เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก จะถูกใช้เป็นเลข ประจําตัว ผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร และเลขที่บัญชีนายจ้างของสํานักงานประกันสังคมด้วย

 

หลังการจดทะเบียนธุรกิจ

1. เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว ต้องจัดทําบัญชี และเมื่อครบรอบปีต้องนําส่งงบการเงิน โดยสามารถ นําส่ง งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Filing ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หากไม่ดําเนินการจะมีโทษปรับ
  * ห้างหุ้นส่วน ต้องนําส่งงบการเงินภายใน 5เดือนนับแต่วันปิดบัญชี
  * บริษัทจํากัด ต้องนําส่งงบการเงินภายใน 1เดือนนับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่

2.การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน เช่น การเพิ่มทุน การแก้ไขข้อบังคับ ฯลฯ ต้องรีบแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. การเลิกนิติบุคคล ต้องมีผู้ชําระบัญชี และต้องรีบดําเนินการแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยเร็ว

 

การจดทะเบียนพาณิชย์

  1. การจดทะเบียนพาณิชย์ ประกอบด้วย 2 แบบ คือ การจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไป และ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  2. จดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ กทม: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สํานักงานเขต และ ภูมิภาค: เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา โดยสถานที่ตั้งสถานประกอบการอยู่ที่ไหน ให้ไปจดทะเบียนพาณิชย์ที่ สํานักงานเขต เทศบาล หรือ อบต.ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
  3. รู้หรือไม่ ค้าขายทางออนไลน์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะ ถ้าไม่จดฯ มีโทษปรับไม่เกิน2,000 บาท และปรับวันละ 100 บาท จนกว่าจะมีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง
  4. พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะได้รับเครื่องหมาย DBD Registered เพื่อ สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เว็บไซต์

 

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Rate this post