มือถือ: 094 864 9799รายละเอียดเบื้องต้นการขอเลขรหัสบาร์โค้ด (กรณีนิติบุคคล)

 1. รายละเอียดเบื้องต้นการขอเลขรหัสบาร์โค้ด (กรณีนิติบุคคล)
  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนลงลายมือชื่อรับรองและประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ หรือ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญนิติบุคคล
  3. สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ (ภพ.01และ ภพ.01.1 , ภพ.09(ถ้ามี ))
   4.สำเนางบกำไร-ขาดทุนปีล่าสุด
   (หากนิติบุคคลเพิ่งจดทะเบียนไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องยื่นสำเนางบกำไร – ขาดทุนปีล่าสุด)
  4. รูปผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง หรือ โบรชัวร์ หรือ รูปฉลากผลิตภัณฑ์ จำนวน 1-2 รูป
   พร้อมแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าดังกล่า เช่น สถานที่ผลิตและชื่อผู้จัดจำหน่าย ,
   คำเตือน , ลักษณะการใช้งาน ( ถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง สามารถใช้รูปถ่าย หรือ
   โบรชัวร์ หรือ Artwork ฉลากสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 -2 ภาพ )
  5. สำเนาใบอนุญาต กรณีสินค้าดังกล่าวจะต้องมีการขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ
   อื่น เช่น สำเนาใบอนุญาตการผลิต กรณีสินค้าที่ต้องการใช้บาร์โค้ดเป็นประเภท อาหาร
  6. สำเนา passport กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ
 1. ระยะเวลาดำเนินการ
  1. ใช้ระยะเวลา 2-3 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ในการตรวจสอบ
   เอกสารและทำแบบฟอร์ม และส่งกลับไปให้ลูกค้าเซ็นรับรอง
  2. เมื่อได้รับเอกสารกลับมาใช้ระยะ 1-2 วัน เพื่อตรวจสอบเอกสาร และนำไปยื่นคำขอรับรหัสบาร์โค้ด
   3.หลังจากเจ้าหน้าที่อนุมัติรหัสเข้าระบบให้ทางอีเมล์ ทางเราดำเนินการยื่น
   สินค้าเพื่อขอเลขรหัสผ่านทางระบบ
 2. อัตราค่าแรกเข้าและค่าสมาชิกรายปี
Rate this post