มือถือ: 094 864 9799รายละเอียดเบื้องต้นการขอเลขรหัสบาร์โค้ด (กรณีบุคคลธรรมดา)

 1. รายละเอียดเบื้องต้นการขอเลขรหัสบาร์โค้ด (กรณีบุคคลธรรมดา)
  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบกิจการ โดยลงลายมือชื่อรับรอง 1ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบกิจการ โดยลงลายมือชื่อรับรอง 1 ชุด
  3. สำเนาหนังสือรับรองการตั้งคณะบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์
   (กรณีเป็นคณะบุคคล) 1ชุด
  4. สำเนา ภงด. 90 / ภงด.91 / ภงด .94 (เพื่อแสดงรายได้) 1 ชุด
  5. สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีมีหน้าร้านขายสินค้า) 1 ชุด
  6. รูปผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง หรือ โบรชัวร์ หรือ รูปฉลากผลิตภัณฑ์
   โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า (1-2รูป)
 2. ระยะเวลาดำเนินการ
  1. ใช้ระยะเวลา 2-3 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ในการตรวจสอบ
   เอกสารและทำแบบฟอร์ม และส่งกลับไปให้ลูกค้าเซ็นรับรอง
  2. เมื่อได้รับเอกสารกลับทางเรานำไปยื่นคำขอ ภายใน 1-2 วันค่ะ
  3. หลังจากเจ้าหน้าที่อนุมัติคำขอเข้าระบบ ทางเรานำข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
   เพื่อขอรับเลขหมายบาร์โค้ด
 1. ค่าธรรมเนียมรัฐบาล
  ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการและช่วงระยะเวลาที่ยื่นคำขอ
 2. อัตราค่าแรกเข้าและค่าสมาชิกรายปี
Rate this post