มือถือ: 094 864 9799ขอใบอนุญาตขายสุรา

ขอใบอนุญาตขายสุรา เป็นเอกสารสำคัญในการประกอบธุรกิจขายสุรา โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ขอใบอนุญาตขายสุรา เป็นเอกสารสำคัญในการประกอบธุรกิจขายสุรา โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ขอใบอนุญาตขายสุรา

รับขอใบอนุญาตขายสุรา  ในการประกอบธุรกิจนั้นกฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับอนุญาต ก่อนดำเนินธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตต่อกรมสรรพสามิตร และเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มีอายุ1ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต โดยสามารถต่อใบอนุญาตได้ล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 90 วัน หากผู้ใดฝ่าฝืนขายสุรา โดยไม่มีใบอนุญาต ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่ระบุ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการขอใบอนุญาต

 1. ใบอนุญาตขายสุรา มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต โดยสามารถต่อได้ล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 90 วัน ผู้ใดฝ่าฝืนขายสุรา โดยไม่มีใบอนุญาต ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่ระบุ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
 2. ใบอนุญาตขายสุรา มี 2 ประเภท ซึ่งมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังต่อไปนี้
 • ประเภทที่ 1 เป็นการขายส่งสุราทุกชนิด โดยจำหน่ายครั้งละสิบลิตร ขึ้นไปค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ปีละ 5,500 บาท
 • ประเภทที่ 2 เป็นการขายปลีกสุราทุกชนิด โดยจำหน่ายครั้งละต่ำกว่า สิบลิตร ซึ่งแยกออกเป็น 2 ปรแภทคือ
  (1) สถานที่ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตปีละ 2,200 บาท
  (2) สถานที่ที่ผู้จำหน่ายไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตปีละ 330 บาท

3.ผู้มีความประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาต จะต้องรับรองคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตและสถานที่

 • ผู้มีสิทธิยื่นขอใบอนุญาตต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สถานที่ขายสุราไม่เป็นสถานที่ดังนี้
  (1) ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)
  (2) ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2) (3) ที่ตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)
  (4) สถานที่ที่เคยเป็นสถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ได้พ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)
  (5) สถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและอยู่
  (6) สถานที่ต้องห้ามขายสุราตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกฎหมายอื่น

เอกสารเบื้องต้นที่ลูกค้าต้องเตรียมในการขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา
กรณีบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของร้าน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ที่จะขายสุรา
 3. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์
 5. แผนที่ตั้งสถานประกอบการ และสถานที่ใกล้เคียง

ระยะเวลาการดำเนินการ

 1. หลังจากลูกค้าชำระค่าบริการและส่งข้อมูลครบ ทางเราดำเนินการทำแบบฟอร์มใช้ระยะเวลา 1-2 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน หลังจากนั้นส่งเอกสารและแบบฟอร์มให้ลูกค้าเซ็น
 2. เมื่อได้รับเอกสารที่เซ็นคืนจากลูกค้าครบถ้วน ดำเนินการยื่นแบบฟอร์มคำขอต่อสรรพสามิตร ภายใน 2-3 วันทำงาน โดยใบอนุญาตจำหน่ายสุราจะได้รับอนุมัติในวันที่ยื่นแบบฟอร์ม

ข้อกำหนดในการขายสุรา

 1. ห้ามขายเหล้าบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือผู้มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้
 2. ห้ามขายเหล้าในวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา และวันวิสาขบูชา
 3. เวลาในการขายเหล้า จะเป็นเวลาตั้งแต่ 11.00 น. – 14.00 น. และ 17.00 น. – 24.00 น.
 4. ห้ามขายเหล้าโดยการใช้เครื่องขายแบบอัตโนมัติ เร่ขาย ลดราคา หรือทำการส่งเสริมการขาย

สนใจบริการรับขอใบอนุญาต

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend

5/5 - (1 vote)