มือถือ: 094 864 9799ขอใบอนุญาตค้าของเก่า

ขอใบอนุญาตค้าของเก่า หรือรับจดทะเบียนขายของเก่า ขายทอดตลาด พร้อมทีมงานดำเนินการให้ด้วยประสบการณ์กว่า 28 ปี อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ขอใบอนุญาตค้าของเก่า หรือรับจดทะเบียนขายของเก่า ขายทอดตลาด พร้อมทีมงานดำเนินการให้ด้วยประสบการณ์กว่า 28 ปี อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ขอใบอนุญาตค้าของเก่า

ผู้ประกอบการค้าของเก่าจำเป็นต้องศึกษาไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อของเก่าวัสดุที่ใช้แล้ว การนำมาคัดแยก การบริหารจัดการ แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจค้าของเก่าต้องทราบ และดำเนินการก่อนการประกอบธุรกิจคือการขอใบอนุญาต ซึ่งใบค้าของเก่านอกจากจะหมายถึงค้าของเก่าจำพวก วัสดุ หรือสิ่งของที่ใช้แล้ว ยังหมายรวมถึง รถยนต์เก่า และของโบราณ อีกด้วย

ค้าของเก่า

ทรัพย์ที่ทำการเสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายโดยประการอื่นอย่างทรัพย์ที่ใช้แล้ว โดยรวมถึงของโบราณด้วย  โดยขยายความดังนี้

 • ทรัพย์ คือวัตถุที่มีรูปร่างซึ่งเมื่อนำไปเสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายอย่างทรัพย์ที่ใช้แล้วถือว่าเป็นการค้าของเก่า ทั้งนี้รวมถึงของใหม่ที่ทิ้งไว้นานๆ ด้วย
 • โบราณวัตถุ คือทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์รวมทั้ง สิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

ขายทอดตลาด

การที่ผู้ขายนำทรัพย์สินออกเสนอขายโดยให้ผู้ซื้อสู้ราคากัน เป็นการขายโดยเปิดเผย คือคนขายไม่ได้ติดต่อกับคนซื้อเป็นรายตัว แต่ได้เปิดการขายโดยขายให้หลายคนแข่งขันกันประมูลราคา ถ้าใครให้ราคาสูงกว่าก็ขายให้ผู้นั้น

ผู้ค้าของเก่าและขายทอดตลาดต้องจดทะเบียนต้องขออนุญาตจากกรมการปกครองส่วน แต่ถ้าเป็นการค้าของเก่าประเภทวัตถุโบราณ ศิลปวัตถุ ต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมศิลปากรด้วย

หลักเกณฑ์และรายละเอียดเบื้องต้นในการขอใบอนุญาตค้าของเก่า

 1. คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาต
  1.1 ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้นับถึงวันที่ยื่นคำขออนุญาต
  1.2 มีความรู้หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้
  1.3 ต้องเป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแสตมป์และตั๋ว ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ และรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา
  1.4 กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคลสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสถานที่ค้าของเก่าจะต้องตรงกัน และในหนังสือรับรองบริษัทจะต้องระบุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสินค้าที่ค้าของเก่า
  1.5 กรณีจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์แล้วถึงสามารถยื่นขอใบอนุญาตในนามบุคคลธรรมดาได้
 1. อัตราค่าธรรมเนียมรัฐบาล
 2. ของเก่าประเภทโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ปีละ 12,500 บาท
 3. ของเก่าประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ปีละ 10,000 บาท
 4. ประเภทรถยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ปีละ 7,500 บาท
 5. ประเภทอื่นๆ 1(ไม่อยู่ใน (1) (2) และ (3) ปีละ 5,000 บาท
 6. อายุใบอนุญาต
  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี จะหมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
 7. ระยะเวลาการดำเนินการ
  ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสารกับกรมการปกครอง
 8. ค่าบริการ
  5,000 บาทไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล ** ทางเรารับบริการเฉพาะกรณีที่ตั้งร้านอยู่ในกรุงเทพเท่านั้น **

อายุใบอนุญาต

ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี  จะหมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี


สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend
Rate this post