มือถือ: 094 864 9799ขอใบอนุญาตค้าของเก่า

หลักเกณฑ์และรายละเอียดเบื้องต้นในการขอใบอนุญาตค้าของเก่า

1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดเบื้องต้นในการขอใบอนุญาตค้าของเก่า

 1. คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตค้าของเก่า
  1.1 ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้นับถึงวันที่ยื่นคำขออนุญาต
  1.2 มีความรู้หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้
  1.3 ต้องเป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแสตมป์และตั๋ว ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ และรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา
  1.4 กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคลสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสถานที่ค้าของเก่าจะต้องตรงกัน และในหนังสือรับรองบริษัทจะต้องระบุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสินค้าที่ค้าของเก่า
  1.5 กรณีจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์แล้วถึงสามารถยื่นขอใบอนุญาตค้าของเก่าในนามบุคคลธรรมดาได้
 1. อัตราค่าธรรมเนียมรัฐบาล
 2. ของเก่าประเภทโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ปีละ 12,500 บาท
 3. ของเก่าประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ปีละ 10,000 บาท
 4. ประเภทรถยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ปีละ 7,500 บาท
 5. ประเภทอื่นๆ 1(ไม่อยู่ใน (1) (2) และ (3) ปีละ 5,000 บาท
 6. อายุใบอนุญาต
  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี จะหมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
 7. ระยะเวลาการดำเนินการ
  ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสารกับกรมการปกครอง
 8. ค่าบริการ
  5,000 บาทไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล ** ทางเรารับบริการเฉพาะกรณีที่ตั้งร้านอยู่ในกรุงเทพเท่านั้น **
Rate this post