มือถือ: 094 864 9799ขอใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ

1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดเบื้องต้น

1. การจัดตั้งมูลนิธิ ต้องมีคณะกรรมการที่เป็นบุคคลอย่างน้อย 3 คน เป็นผู้ดำเนินกิจการของมูลนิธิโดยจัดเตรียม รายชื่อ อายุ ที่อยู่ อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่งของกรรมการทุกคน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการทุกท่าน (ถ้าจดที่กทมฯ มหาดไทยจะขอที่ 4 คน)

2. ต้องมีการทำรายการทรัพย์สิน และรายละเอียดชื่อและที่อยู่เจ้าของทรัพย์สินที่จะจัดสรรในการจัดตั้งมูลนิธิ และรายการทรัพย์สินที่ยกให้มูลนิธิ โดยมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลเจ้าของทรัพย์สินประกอบ

3. มีการจัดทำหนังสือคำมั่นสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิ โดยผู้รับคำมั่น และผู้ให้คำมั่นจะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้าเป็นเงินต้องมีหนังสือรับรองจากธนาคารว่าผู้ให้มีเงินฝากในบัญชีของธนาคารตามจำนวนที่จะให้กับมูลนิธิและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของบุคคลผู้ให้คำมั่นว่าจะมอบเงินให้แก่มูลนิธิ)

4. สำเนาพินัยกรรม ในกรณีที่การขอจดทะเบียนมูลนิธิหรือจัดสรรทรัพย์สินสำหรับมูลนิธิ เกิดขึ้นโดยผลของพินัยกรรม

5. มีการจัดทำข้อบังคับของมูลนิธิ ซึ่งต้องประกอบไปด้วย ชื่อมูลนิธิ วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ที่ตั้งมูลนิธิ และสาขาของมูลนิธิ (ในกรณีถ้ามีสาขา) ทรัพย์สินของมูลนิธิเมื่อจัดตั้ง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการ ได้แก่ จำนวนของกรรมการ กำหนดตำแหน่งกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการ วาระในการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน และบัญชีของมูลนิธิ

6. รูปถ่ายของสถานที่ตั้งมูลนิธิและแผนผังโดยสังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่และที่ตั้งสำนักงานสาขา (ถ้ามี)

7. มีการจัดทำรายงานการประชุมจัดตั้งมูลนิธิ

8. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งมูลนิธิ จากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการครอบครองของผู้อนุญาต ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบอนุญาตก่อสร้าง โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขายที่ระบุหมายเลขประจำบ้าน เป็นต้น

9. มีการแต่งตั้งผู้ดำเนินการในการยื่นเรื่องการจัดตั้งมูลนิธิ 10. มีการจัดทำแบบคำรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการมูลนิธิ ประกอบไปด้วยข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลการประกอบอาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ประกอบอาชีพ ทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประวัติการทำงานในองค์กรสาธารณกุศล ข้อมูลประวัติกรณีเคยต้องคดีอาญาหรือแพ่ง (ทางเราจะร่างแบบรับรองผู้จะเป็นกรรมการให้ลูกค้าเซ็นเมื่อได้ข้อมูลจากลูกค้า)

2.ระยะเวลาการดำเนินการ

1. ทำแบบฟอร์ม ใช้ระยะเวลา 7 วันทำงานนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง หลังจากนั้น ส่งเอกสารและแบบฟอร์มให้ลูกค้าเซ็น

2. เมื่อได้รับเอกสารที่เซ็นแล้วคืนจากลูกค้าครบถ้วน ดำเนินการยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตหรืออำเภอ ภายใน 3 วันทำงาน ในกรณีกรุงเทพมหานคร และภายใน 5 วันทำงานในกรณีต่างจังหวัด ทั้งนี้สำนักงานเขตจะตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น และส่งเรื่องไปที่มหาดไทยเพื่อดำเนินการพิจารณา

3. ระยะเวลาในการพิจารณาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับจากวันที่มหาดไทยได้รับเรื่องจากสำนักงานเขตหรืออำเภอ (โดยเฉลี่ย 90-120 วัน ในสถานการณ์ปกติค่ะ)

Rate this post