มือถือ: 094 864 9799ขอใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า

ขอใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า

1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดเบื้องต้น

1. ชื่อของสมาคมต้องเป็นอักษรภาษาไทย แต่จะมีอักษรภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้และต้องมีป้ายชื่อสมาคมซึ่งเห็นได้ชัดเจนติดไว้ที่สำนักงานที่ตั้งสมาคม

2. ต้องมีผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมการค้าอย่างน้อย 3 คน ร่วมกันจัดตั้งสมาคมการค้า โดยทั้งนี้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา และเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจประเภทเดียวกัน หรือวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกัน และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมการประกอบ วิสาหกิจประเภทเดียวกันนั้น

3. หลักฐานการเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคม ได้แก่หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท

4. สมาคมการค้าต้องมีข้อบังคับของสมาคม ซึ่งต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมการค้า ยกตัวอย่างเช่น ชื่อสมาคม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน ประเภทสมาชิก ค่าลงทะเบียนสมาชิกและค่าบำรุง วิธีการสมัครสมาชิก สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก การดำเนินกิจการของสมาคมการค้า การตั้งกรรมการ การออกจากตำแหน่งของ กรรมการ การประชุมของกรรมการ และการประชุมใหญ่

5. สมาคมการค้าต้องมีคณะกรรมการทำหน้าที่ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนของสมาคมการค้าในการทำกิจการกับบุคคลภายนอก โดยทั้งนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนเดียวหรือหลายคนเป็นผู้ทำการแทนก็ได้

6. ต้องมีการกำหนดสถานที่ตั้งของสมาคม

7. ต้องมีการแต่งตั้ง และกำหนดตำแหน่งกรรมการสมาคม เช่น นายกสมาคม อุปนายก สมาคม เหรัญญิก ปฎิคม นายทะเบียนประชาสัมพันธ์ และเลขานุการ เป็นต้น

8. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสมาคม จากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการครอบครองของผู้อนุญาต ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบอนุญาตก่อสร้าง โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขายที่ระบุหมายเลขประจำบ้าน เป็นต้น

9. มีการจัดทำหนังสือรับรองความประพฤติของผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งสมาคมการค้า

10. หนังสือมอบอำนาจ

2. ขั้นตอนให้บริการ

1. นำชื่อและวัตถุประสงค์เพื่อทำการปรึกษาเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ สมาคมการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นนทบุรี เพื่อขออนุญาตในขั้นตอนแรก ค่าบริการงวดแรกจำนวนเงิน 2,500 บาท

2. เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วว่าสามารถขออนุญาตจัดตั้งได้ และลูกค้าตกลงใช้บริการ โดยชำระเงินค่าบริการ งวดที่ 2 จำนวนเงิน 28,000 บาท

3. ทางเราดำเนินการจัดส่งข้อมูล และรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการขอจัดตั้งสมาคมการค้าให้แก่ลูกค้า

4. ลูกค้าจัดส่งข้อมูล และรายการเอกสารมาที่อีเมล์ info.th@greenproksp.com

5. ทางเราจัดเตรียมแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบยื่นส่วนจดทะเบียนสมาคมการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบขั้นต้น และดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้าเซ็นหลังตรวจสอบและแก้ไข

6. เมื่อได้รับเอกสารที่เซ็นเรียบร้อยแล้ว และลูกค้าชำระค่าบริการ งวดสุดท้าย ที่เหลือจำนวนเงิน 4,500 บาท ทางเราจะดำเนินการนำแบบฟอร์มในการจัดตั้งสมาคม และเอกสารประกอบยื่นเพื่อขออนุญาตการจัดตั้งสมาคมต่อเจ้าหน้าที่ โดยผู้เริ่มก่อการทุกท่านต้องทำการลงนามต่อหน้านายทะเบียน

7. ติดตามสถานะคำขอกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้ลูกค้าทราบ จนได้ทราบผลการพิจารณา

8. จัดส่งทะเบียนสมาชิกแก่นายทะเบียนสมาคมการค้าภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต (ค่าบริการ จะรวมการดำเนินการยื่นรายชื่อสมาชิกเฉพาะในรอบแรกเท่านั้น ทั้งนี้ทางลูกค้าต้องเป็น ผู้จัดเตรียมรายชื่อ และรายละเอียดสมาชิกให้กับทางบริษัท)

9. จัดประชุมตั้งคณะกรรมการชุดแรก เพื่อเป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนของสมาคมการค้าในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก และนำไปยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน (ค่าบริการ จะรวมการดำเนินการยื่นรายชื่อคณะกรรมการเฉพาะในรอบแรกเท่านั้น ทั้งนี้ลูกค้าต้องจัดเตรียมรายชื่อ และรายละเอียดคณะกรรมการให้กับทางบริษัท)

3. ระยะเวลาการดำเนินการ

1. ทำแบบฟอร์ม ใช้ระยะเวลา 10 วันทำงานนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน และส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คความถูกต้องเบื้องต้น หลังจากนั้นส่งเอกสาร และแบบฟอร์มให้ลูกค้าเซ็น

2. เมื่อได้รับเอกสารที่เซ็นแล้วคืนจากลูกค้าครบถ้วน ดำเนินการยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่นายทะเบียน

– กรณีกรุงเทพมหานครยื่น ณ ส่วนจดทะเบียนสมาคมการค้า และหอการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 3 วันทำงาน

– กรณีต่างจังหวัด ยื่น ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ภายใน 7 วันทำงาน ทั้งนี้ผู้เริ่มก่อการต้องไปลงนามต่อหน้านายทะเบียนสมาคมการค้า ณ วันที่ยื่นคำขอ

3. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณา ภายในระยะเวลาประมาณ 14 วัน นับจากวันที่ยื่นคำร้องขอ

Rate this post