มือถือ: 094 864 9799ขอใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม

1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดเบื้องต้น

1. ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 10 คนขึ้นไปรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลไป เพื่อทำการใดๆ เป็นการต่อเนื่องร่วมกัน โดยไม่ใช่เป็นการแสวงหากำไร หรือรายได้มาแบ่งกัน

2. ต้องมีการจัดประชุมเพื่อก่อตั้งสมาคม โดยต้องมีผู้เป็นสมาชิกอย่างน้อย 3 คนขึ้นไปร่วมกันยื่นคำขอจัดตั้งสมาคมโดยมีรายงานการประชุมในการจัดตั้งสมาคม

3. ต้องมีการจัดทำข้อบังคับของสมาคม โดยข้อบังคับต้องไม่แตกต่างไปจากบทกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ และต้องร่างขึ้นก่อนขอจัดตั้งสมาคม โดยจะร่างข้อบังคับภายหลังที่จัดตั้งสมาคมแล้วไม่ได้

4. ต้องมีการกำหนดสถานที่ตั้งของสมาคม สำนักงานใหญ่ หรือสาขา (ถ้ามี)

5. ต้องมีการแต่งตั้ง และกำหนดตำแหน่งกรรมการสมาคม เช่น นายกสมาคม อุปนายก สมาคม เหรัญญิก ปฎิคม นายทะเบียนประชาสัมพันธ์ และเลขานุการ เป็นต้น

6. รายได้ของสมาคมจะมาจาก ค่าลงทะเบียน ค่าสมาชิกรายปี และรายได้จากการจัดกิจกรรมของสมาคม เพื่อใช้จ่ายในกิจการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

7. สมาคมต้องมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการจัดตั้งสมาคมขึ้นมา โดยหากวัตถุประสงค์ของสมาคมเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมต้องมีใบอนุญาตจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ หนังสืออนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกรณีสมาคมมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือส่งเสริมการกีฬาโดยตรง

8. มีการจัดทำข้อบังคับของสมาคม ซึ่งต้องประกอบไปด้วย ชื่อสมาคม วัตถุประสงค์สมาคม ที่ตั้งสมาคม และสาขาของสมาคม (ในกรณีถ้ามีสาขา) ประเภทสมาชิก การสมัครและข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการ ได้แก่ จำนวนของกรรมการกำหนดตำแหน่งกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการ วาระในการดำรงตำแหน่ง การพ้นจาก ตำแหน่งกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการสมาคม ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเงินทรัพย์สิน และบัญชีของสมาคม

9. กรรมการสมาคมที่เป็นบุคคลต่างด้าว สำนักงานเขตหรืออำเภอต้องส่งข้อมูลบุคคล

ไปตรวจสอบประวัติฐานะและความประพฤติที่สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติและสถานทูตของประเทศที่บุคคลนั้นถือสัญชาติอยู่

10. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสมาคม จากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง พร้อมแนบ

 เอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการครอบครองของผู้อนุญาต ได้แก่ สำเนา  ทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบอนุญาตก่อสร้าง โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขายที่ระบุ  หมายเลขประจำบ้าน เป็นต้น

11. มีการจัดทำคำรับรองผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม

12. หนังสืออนุญาตให้ใช้ชื่อหรือตราสัญลักษณ์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.ระยะเวลาการดำเนินการ

1. ทำแบบฟอร์ม ใช้ระยะเวลา 4-5 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องหลังจากนั้นส่งเอกสารและแบบฟอร์มให้ลูกค้าเซ็น

2. เมื่อได้รับเอกสารที่เซ็นแล้วคืนจากลูกค้าครบถ้วน ดำเนินการยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขต ภายใน 1-2 วันทำงาน ในกรณีกรุงเทพมหานคร และภายใน 3-5 วันในกรณีต่างจังหวัด

3. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณา ภายในระยะเวลาประมาณ 60 วัน นับจากวันที่ยื่นคำร้องขอ

Rate this post