มือถือ: 094 864 9799ขอใบอนุญาตร้านอาหาร

 1. ข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม
  1. สำเนาเอกสารของเจ้าของร้าน
  2. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานประกอบการ
  3. ใบรับรองแพทย์ของผู้สัมผัสอาหาร
  4. สำเนาใบวุฒิบัตรและหนังสือรับรองการผ่านอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
  5. แผนผังหรือภาพถ่ายบริเวณภายในและภายนอกของสถานประกอบการ
  6. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการค้า
 1. ระยะเวลาดำเนินการ
 • ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อสำนักงานเขตหลังจากได้รับเอกสารลูกค้าเรียบร้อย
  ภายใน 3 – 4 วันทำการ
 • ระยะเวลาในการพิจารณาและเข้าตรวจสถานประกอบการประมาณ 1-2 เดือน
  (แล้วแต่สำนักงานเขตที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ และคิวที่ยื่นขออนุญาต)
 1. ค่าบริการ
 • เริ่มต้น 8,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาลและค่าอบรมหลักสูตร
  ผู้สัมผัสอาหาร
Rate this post