คำถามที่ถามบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

การจดทะเบียนบริษัท กรณีมีชาวต่างชาติเป็น "กรรมการ" หรือ "ผู้ถือหุ้น"

ชาวต่างชาติ ถือหุ้นในบริษัทไทยได้กี่เปอร์เซ็น

ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% (คนไทยต้องถือหุ้นอย่างน้อย 51%)

กรณีชาวต่างชาติต้องการเป็น "กรรมการ" ต้องมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่

ต้องมีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทขึ้นไป (เพราะการขอ Work Permit จะต้องมีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท มีพนักงานคนไทย 4 คน ต่อต่างชาติ 1 คน แต่ยกเว้นกรณีต่างชาติจดทะเบียนสมรสกับคนไทย ทุนจดทะเบียนจะลดลงเหลือ 1 ล้านบาท แต่พนักงานคนไทยต้องมี 4 คนเหมือนเดิม

กรณีชาวต่างชาติเป็น "กรรมการ" ของบริษัท ขั้นตอนการแสดงทุนจดทะเบียนต้องทำอย่างไร

1. กรณีต่างชาติเป็น “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” —> หุ้นส่วนคนไทยต้องโชว์เงินกับให้ตรงกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้น
2. กรณีต่างชาติเป็น “กรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนาม” —> หุ้นส่วนคนไทยไม่ต้องโชว์เงิน (แต่ถ้ากรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนามคนนี้เป็นผู้ถือหุ้นด้วย คนไทยต้องโชว์เงิน)

กรณีที่มีชาวต่างชาติ เป็น "ผู้ถือหุ้น" ของบริษัท ต้องทำอย่างไร

หุ้นส่วนคนไทยจะต้องโชว์เงินให้สอดคล้องกับเงินที่นำมาลงหุ้น ไม่ว่าทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ก็ตาม โดยชาวต่างชาติไม่ต้องโชว์เงิน ถึงแม้ชาวต่างชาติจะถือแค่เพียง 1 หุ้น หุ้นส่วนคนไทยทุกคนก็ต้องโชว์เงิน

วิธีการแสดงเงินกับเจ้าหน้าที่งานจดทะเบียนต้องทำอย่างไร

ใช้หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่ธนาคารออกให้เพื่อแสดงยอดเงินฝากธนาคาร โดยหนังสือรับรองเงินฝากสามารถแสดงเงินมากกว่าเงินลงทุนในกิจการได้ แต่ห้ามน้อยกว่า

ผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 100% จะต้องโชว์เงินไหม

โดยปกติไม่ต้องโชว์ ยกเว้นในกรณีที่ทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท หุ้นส่วนทุกคนต้องโชว์เงิน

ชาวต่างชาติ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ สามารถเซ็นเอกสารตอนจดจัดตั้งบริษัทเลยได้หรือไม่

ชาวต่างชาติสามารถเซ็นเอกสารได้เลย

ชาวต่างชาติ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจเซ็น จะต้องทำ Work Permit หรือไม่

หลังจดทะเบียนบริษัทเสร็จแล้ว ชาวต่างชาติจะต้องทำ Work Permit เพราะในการเปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารส่วนใหญ่จะขอ Work Permit ของชาวต่างชาติ

บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยหากมีคนต่างชาติเป็น "กรรมการบริษัท" หรือเป็น "หุ้นส่วนผู้จัดการ" จะทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนั้นมีสถานะเป็นต่างด้าวหรือไม่

1. กรณีบริษัทจำกัด – การที่มีคนต่างชาติเป็นกรรมการบริษัทไม่มีผลทำให้บริษัทนั้นมีสถานะเป็นต่างด้าว หากหุ้นข้างมากของบริษัทนั้นถือโดยคนไทย
2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ – หากมีชาวต่างชาติเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะทำให้ห้างหุ้นส่วนนั้นมีสถานะเป็นต่างด้าว ถึงแม้คนไทยจะลงทุนข้างมากในห้างหุ้นส่วนก็ตาม

ต่างชาติสามารถถือหุ้น 100% ได้หรือไม่

ถ้าเป็นโรงงานผลิต ไม่ว่าจะผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ หรือส่งออกต่างประเทศ ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ 100% แต่เมื่อจดทะเบียนบริษัทแล้ว กรรมการจะต้องเปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทย และนำเงินฝากเข้าบัญชีเท่ากับจำนวนทุนจดทะเบียนที่ชำระ อย่างเช่นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระทุน 25% กรรมการจะต้องไปเปิดบัญชีธนาคาร และนำเงินฝากเข้าบัญชี 25 ล้านบาท และขอหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารเพื่อนำไปยื่นให้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 15 วันนับจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยการเปิดบัญชีบริษัทจะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจเป็นคนไปที่ธนาคารด้วยตัวเองเพื่อเปิดบัญชีค่ะ

ส่วนธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่โรงงาน ถ้าเป็นธุรกิจที่ BOI ส่งเสริมการลงทุน ลูกค้าสามารถขออนุญาตผ่าน BOI ซึ่งใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2-3 เดือนสำหรับ BOI หรือ ขอ Foreign Business License ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแผนกต่างด้าว ถ้าธุรกิจเป็นธุรกิจในบัญชี 1 เป็นธุรกิจที่ตกอยู่ในบัญชีต้องห้ามให้ต่างชาติทำ ไม่สามารถขอ FBL ได้ ส่วนถ้าธุรกิจอยู่ในบัญชี 2-3 สามารถขอ FBL ได้ ซึ่งจะได้รับอนุมัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยใช้เวลาในการขอและพิจารณา FBL ประมาณ 3-6 เดือน

ในกรณีที่มีต่างชาติถือหุ้น ชำระทุนจดทะเบียน 25% คนไทยต้องโชว์เงินอย่างไร?

ตัวอย่าง ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ชำระทุน 25% เท่ากับ 250,000 บาท
สมมุติว่า คุณเอ สัญชาติไทย ถือหุ้น 60% ต้องโชว์เงินโดยให้ธนาคารออกหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก = 250,000 X 60% = 150,000 บาท
คุณบี สัญชาติไทย ถือหุ้น 15% ต้องโชว์เงินโดยให้ธนาคารออกหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก = 250,000 X 15% = 37,500 บาท ส่วนคนต่างชาติ Mr. C ถือหุ้นที่เหลือ 25% ไม่ต้องโชว์เงิน

ต้องการจดทะเบียน Joint Venture ให้ผู้ก่อการ 3 คน มีคนไทย 1 คน ต่างช่าง 2 คน ถือคนละ 1 หุ้น แต่ผู้ถือหุ้นจะเป็นบริษัทต่างชาติถือ 49% บริษัทไทยถือ 51%

Joint Venture มี 2 ประเภท คือแบบจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ และไม่จัดตั้งนิติบุคคลใหม่
ซึ่งแบบจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ต้องไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนถ้าไม่จัดตั้งนิติบุคคลใหม่ก็ไปขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกับสรรพากร เป็นเลขนิติบุคคลใหม่ กับสรรพากรโดยต้องมีสัญญา joint Venture ในการประกอบการจดทะเบียนกับสรรพากร ถือเป็นนิติบุคคลใหม่ภายใต้กฏหมายของสรรพากร ซึ่งในกรณีที่สองนี้ ต้องมีกำหนดระยะเวลาของ project เมื่อ project เสร็จสิ้นลงต้องไปจดเลิกกับกรมสรรพากร ปกติการจด Joint venture จะเป็นระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคล หรือ นิติบุคคลกับบุคคลธรรมดามาร่วมลงทุนกัน จดนิติบุคคล (บริษัท) ขึ้นมาใหม่เป็นบริษัท Joint Venture

การจองชื่อจัดตั้งบริษัท

บุคคลใดที่เป็นผู้ยื่นขอจองชื่อนิติบุคคล

การจองชื่อนิติบุคคลต้องเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการ เป็นผู้ยื่นขอจองชื่อ
– กรณียื่นคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทภายในวันเดียวกัน สามารถให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้จองชื่อก็ได้
– กรณีจองชื่อนิติบุคคลเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการเป็นผู้จองชื่อ

ชื่อนิติบุคคลที่ทำการจองแล้ว มีอายุกี่วัน

ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลให้เสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติชื่อ

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

สถานที่รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนจัดตั้งที่ DBD สาขาไหนก็ได้ แต่ตอนแก้ไข/เพิ่มเติมรายการทางทะเบียน จะต้องไปจังหวัดที่ห้างหุ้นส่วนนั้นตั้งอยู่

ทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนขั้นต่ำเท่าไหร่

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนกฎหมายไม่ได้กำหนดทุนขั้นต่ำ

รายละเอียดเกี่ยวกับ "ผู้เป็นหุ้นส่วน" ของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

1. ประกอบด้วยผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดาหนี้สินของห้างหุ้นส่วนทั้งหมด โดยไม่จำกัดจำนวน ในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเองจะตกลงให้มีผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนเป็นผู้จัดการของหุ้นส่วนก็ได้
3. ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถลงหุ้นได้ทั้งเงินสด ทรัพย์สิน และแรงงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับ "ผู้เป็นหุ้นส่วน" ของห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. ประกอบด้วยผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2. มีหุ้นส่วน 2 จำพวก คือ
(1) หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดตามจำนวนเงินที่ลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น
(2) หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ได้แก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งหมดของห้างหุ้นส่วน โดยไม่จำกัดจำนวน
3. หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ต้องลงหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สิน ไม่สามารถลงหุ้นด้วยแรงงานได้
4. ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นได้เฉพาะผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้น

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องใช้ตราประทับในการจดทะเบียนหรือไม่

1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำเป็นต้องใช้ตราประทับในการจดทะเบียน เพราะ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1064 บังคับไว้
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีตราประทับหรือไม่มีก็ได้ เพราะ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1078 ไม่ได้บังคับไว้

ตราประทับจะต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วนหรือไม่

ตราประทับจะต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วนด้วย และขึ้นต้นด้วยคำว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” ชื่อในตราประทับนั้นต้องชัดเจนตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนหรือตรงกับชื่อภาษาอังกฤษที่ขอใช้ และมีคำลงท้ายว่า “Limited partnership”

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนโดยตราประทับมากกว่า 1 แบบได้หรือไม่

ห้างหุ้นส่วนสามารถจดทะเบียนโดยใช้ตราประทับมากกว่า 1 ดวงได้ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องจดทะเบียนรายการอื่นๆ ซึ่งเห็นสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าตราดวงใดใช้ในกรณีใด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรมการ และผู้ถือหุ้น ควรถือหุ้นคนละกี่เปอร์เซ็นต์?

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะไม่มีกรรมการมีแต่หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะไม่มีหุ้น แต่จะเป็นเงินที่ลงทุนค่ะ ซึ่งแล้วแต่หุ้นส่วนแต่ละท่านตกลงกันว่าต้องการจะลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าใด
ทุนจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจำกัด อาจจะไม่สูง เป็นจำนวนหลักหมื่นหรือหลักแสนก็ได้ โดยหลังจากจดจัดตั้งแล้วภายใน 1 ปี จะต้องทยอยนำทุนเข้าบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น หากจดทะเบียนที่ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท จะต้องทยอยนำเงิน 1 ล้านบาทเข้าบัญชีห้างหุ้นส่วนภายในระยะเวลา 1 ปีและแสดงให้เห็นในงบการเงินเมื่อมีการปิดรอบบัญชีค่ะ

จดทะเบียนบริษัท

สถานที่รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้งที่ DBD สาขาไหนก็ได้ แต่ตอนแก้ไข/เพิ่มเติมรายการทางทะเบียน จะต้องไปจังหวัดที่บริษัทนั้นตั้งอยู่

ลักษณะของบริษัทจำกัด

1. ต้องมีผู้ร่วมลงทุนอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป
2. แบ่งทุนออกเป็นหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
3. ผู้ถือหุ้นรับผิดจำกัดเพียงเงินค่าหุ้นที่ยังส่งไม่ครบ
4. มูลค่าของหุ้น ต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท/1 ท่าน
5. หุ้นนั้นแบ่งแยกไม่ได้

การจัดตั้งบริษัทจะต้องใช้ตราประทับในการจดทะเบียนหรือไม่

บริษัทจำกัด มีตราประทับหรือไม่มีก็ได้ เพราะ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1111 ไม่ได้บังคับไว้

กรรมการบริษัทจะต้องมีกี่ท่าน

กรรมการบริษัทอย่างน้อยต้องมี 1 ท่าน

ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำกี่บาท

บริษัทจำกัด ตามกฎหมายกำหนดมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่ากว่าหุ้นละ 5 บาท/คน และต้องมีผู้ร่วมลงทุนอย่างน้อย 3 คน ฉะนั้นทุนจดทะเบียนขั้นต่ำสุดของบริษัท คือ 15 บาท ก็สามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการความน่าเชื่อถือ จึงจัดตั้งบริษัทที่ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

ตอนจดจัดตั้งบริษัทต้องชำระทุนขั้นต่ำเท่าไหร่

ต้องชำระทุนไม่น้อยกว่า 25% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

จดทะเบียนว่าชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว จะขอเปลี่ยนเป็นชำระ 25% ได้หรือไม่

ไม่สามารถเปลี่ยนจำนวนชำระทุนได้

ผู้เยาว์เป็นผู้เริ่มก่อการได้หรือไม่

ผู้เยาว์เป็นผู้เริ่มก่อการได้ แต่ต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไป และลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนบริษัทเอกสารประกอบด้วยตัวเอง

ผู้เริ่มก่อการต้องเป็นผู้ถือหุ้นตอนตั้งบริษัทด้วยหรือไม่

ผู้เริ่มก่อการทุกคนต้องเป็นผู้ถือหุ้นตอนตั้งบริษัทด้วย โดยถือหุ้นอย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้น

ผู้เริ่มก่อการ 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการตอนตั้งบริษัทด้วยหรือไม่

ไม่จำเป็นก็ได้ เว้นแต่ที่ประชุมเลือกตั้งผู้เริ่มก่อการคนนั้นขึ้นเป็นกรรมการของบริษัท

การนับระยะเวลาลงโฆษณาเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรือ ถัดจากวันที่ส่งคำบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งเป็นวันที่ดำเนินการวันสุดท้าย และนับถอยกลับมาตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อกฎหมาย
*หมายเหตุ การประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกำหนดระยะเวลานั้น

ประชุมมติทั่วไป ต้องลงโฆษณาก่อนอย่างน้อยกี่วัน และมติทั่วไปมีอะไรบ้าง

ต้องลงโฆษณาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
1. การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
2. การเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรืออำนาจกรรมการ
3. แก้ไขเพิ่มดวงตราสำคัญ
4. การแจ้งการจ่ายเงินปันผล ในกรณีมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ
5. การชำระบัญชี
กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมพิจารณางบการเงินและผู้ชำระบัญชี
กรณีที่ 2 ประกาศบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อรายงานการชำระบัญชีและการจัดการทรัพย์สิน
6. เมื่อผู้ถือหุ้นมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจำนวนหุ้นของบริษัทได้เข้าชื่อร้องขอให้เรียกประชุม