มือถือ: 094 864 9799คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

ความหมายคำศัพท์บัญชี

ความหมายของคำศัพท์บัญชี

งบการเงิน คือ

งบการเงิน หมายถึง รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ไม่ว่าจะรายงานโดยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือคำอธิบายอื่นซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี คือ

มาตรฐานการบัญชี หมายถึง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี คือ

  1. ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย, นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย, กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี (ตัวนิติบุคคลนั้นๆ มีฐานะเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี)
  2. ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามข้อ 1 ประกอบธุรกิจเป็นประจำในสถานที่หลายแห่งแยกจากกัน ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจในสถานที่นั้นเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
  3. ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีบุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี (ผู้ทำธุรกิจเกี่ยวกับ แผ่น CD แถบเสียงเพลง แถบวีดีทัศน์)

ผู้ทำบัญชี คือ

ผู้ทำบัญชี หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีไม่ว่าจะกระทำในฐานะเป็นลูกจ้างของ
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีหรือไม่ก็ตาม โดยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี คือ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพ ด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนดให้เป็นวิชาชีพบัญชี และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีด้วย

การบัญชี คือ

การบัญชี หมายถึง กระบวนการจัดการ รวบรวม วิเคราะห์ จดบันทึกข้อมูลหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานซึ่งมีความสัมพันธ์กับเวลา ในรูปของตัวเลขที่เป็นเงินตราและจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ รวมถึงการสรุปเพื่อให้ข้อมูลในรูปของรายงานทางการเงิน

2.7/5 - (4 votes)