มือถือ: 094 864 9799หน้าที่ที่ต้องทำหลังจดทะเบียนบริษัท

หน้าที่ที่บริษัทต้องทำหลังจดทะเบียนบริษัทเสร็จแล้ว

หน้าที่ของบริษัทจำกัด

กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารของบริษัท รายงานสถานะและการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดที่สำคัญของบริษัทตามที่ได้เคยจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งหากกรรมการไม่ดำเนินการ ทั้งบริษัทและกรรมการจะมีความผิด รายการที่กรรมการมีหน้าที่ดำเนินการมีดังต่อไปนี้

1. จัดทำใบหุ้น

ทำใบหุ้น

จัดทำใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ดูรายละเอียดการจัดทำใบหุ้น

2. จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

สมุดผู้ถือหุ้น

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีไว้บันทึกข้อมูลของผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น การเข้าออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยต้องเก็บไว้ที่บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบได้

3. ประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมผู้ถือหุ้น

จัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเก็บไว้ที่บริษัทซึ่งสามารถเรียกมาตรวจสอบได้โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้น

4. ส่งสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น

สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัด

จัดส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นให้แก่นายทะเบียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และไม่ช้ากว่า 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

จัดประชุมวิสามัญ

นัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทันที เมื่อบริษัทขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียน หรือภายใน 30 วันเมื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ร้องขอให้เรียกประชุม

6. ผู้ตรวจสอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชี

จัดให้มีผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบงบการเงิน และนำส่งงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ปิดบัญชี และต้องเก็บงบการเงินไว้ที่บริษัท

7. จัดทำบัญชี

ทำบัญชี

โดยจัดให้มีเอกสารต่างๆ ที่ประกอบการบันทึกบัญชี กำหนดให้มีผู้ทำบัญชี จัดทำบัญชีบริษัท เช่น บัญชีรายวัน แยกประเภท บัญชีสินค้า จัดทำงบการเงินแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท เช่นงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน ให้ได้มาตรฐานทางการเงิน ทั้งนี้ปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือนนับแต่เริ่มทำบัญชี และปิดบัญชีทุก 12 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อนหน้า

8. ส่งงบการเงิน

ส่งงบการเงิน

จัดส่งงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD E-filing) ภายใน 1 เดือน ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติงบการเงินจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

เก็บเอกสารบัญชี

จัดเก็บเอกสารบัญชีและเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีไว้ที่สำนักงานบริษัท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

10. แจ้งรายละเอียดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท

แจ้งเปลี่ยนข้อมูลบริษัท

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องจดแจ้งกับนายทะเบียน เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน แก้ไขข้อบังคับบริษัท แก้ไขกรรมการเข้า-ออก

สำหรับการทำบัญชีบริษัทจำกัด จะต้องมีความรู้และความเข้าใจ เรื่อง “ภาษีที่เกี่ยวกับบัญชีบริษัท” ด้วย เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทุกท่าน

5/5 - (1 vote)