มือถือ: 094 864 9799งบการเงิน

งบการเงิน คือ งบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชี ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทตามรอบบัญชีนั้นๆ

ประโยชน์ของงบการเงิน

  • ใช้งบการเงินในการวิเคราะห์กลยุทธ์และแผนดำเนินการที่ผ่านมา
  • สถาบันการเงินและธนาคารต่างๆ ใช้งบการเงินในการวิเคราะห์ เพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทนั้นๆ
  • เพื่อให้นักลงทุนตรวจเช็คก่อนที่จะนำเงินมาลงทุนกับกิจการ

งบการเงินประกอบด้วยอะไร

  1. งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบไปด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของกิจการ (ส่วนของเจ้าของ) ณ วันสิ้นงวดบัญชีนั้นๆ
  2. งบกำไรขาดทุน แสดงผลดำเนินงานของกิจการ ว่ากิจการนั้นมีรายได้เท่าไหร่ รายจ่ายเท่าไหร่ และมีกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่
  3. งบกระแสเงินสด ประกอบไปด้วย กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินทุน เพื่อให้ทราบถึงเงินที่หมุนเวียนภายในกิจการ มีที่มาที่ไปอย่างไร
  4. งบแสดงส่วนของเจ้าของ จะแสดงความเคลื่อนไหวผลการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ ทราบถึงนักลงทุนนำเงินมาลงทุนเท่าไหร่ และได้ผลตอบแทนเท่าไหร่
  5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน เปรียบเสมือนหมายเหตุทั่วไป จะแสดงรายละเอียดอื่นๆ ที่เพิ่มเติมเข้ามาในงบการเงินของกิจการนั้นๆ

5/5 - (1 vote)