มือถือ: 094 864 9799งานจัดทำและยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

งานจัดทำและยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดเบื้องต้น

หลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

1. ต่างชาติผู้ยื่นคำขอ ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B (Non-B), รหัส O (NON-O อุปการะภรรยาไทย/สามีไทยและบุตรไทย)

2. บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาทต่อชาวต่างชาติ 1 คน (หากคนต่างด้าวมีคู่สมรสเป็นคนไทยซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ขนาดของการลงทุนจะลดลงกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ไม่เกิน 10 คน)

3. อัตราส่วนระหว่างชาวต่างชาติกับพนักงานคนไทย คือ 1:4

4. บริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)

5. เงินเดือนขั้นต่ำของชาวต่างชาติจะขึ้นอยู่กับสัญชาติ โดยมีจำนวนตั้งแต่ 25,000 – 50,000 บาท ตามตารางด้านล่างนี้

2. เอกสารที่ชาวต่างชาติต้องจัดเตรียม

1.สำเนาหนังสือเดินทาง (ทุกหน้าที่มีข้อมูล) และบัตรขาออก (บัตร ตม.6) พร้อมฉบับจริง

2.สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ทุกหน้าที่มีข้อมูล) พร้อมฉบับจริง

3.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

4.ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าไม่มีโรคต้องห้าม ดังนี้

1.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

2.ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน

3.วัณโรคในระยะอันตราย

4.โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

5.โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง

6.โรคพิษสุราเรื้อรัง

7. โรคซิฟิลิส ในระยะที่ 3 (ออกให้ไม่เกิน 60 วัน)

5.สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ปีล่าสุด

6.กรณีต่างชาติถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O (NON-O อุปการะภรรยาไทย/สามีไทย และบุตรไทย

1.สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบสูติบัตรบุตร

2.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ภรรยาหรือสามีไทย

เอกสารที่ต้องการจากนายจ้าง

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)  (อายุไม่เกิน 6 เดือน) (ในกรณีที่นายจ้างเป็นบริษัทต่างชาติ ต้องใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าวและหลักฐานการนำเงินเข้ามาในประเทศไทยด้วย)

2. เอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

•สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

•สำเนาแบบ ภ.พ.01 / ภ.พ.01.1

•สำเนาแบบ ภ.พ.09 (หากมีการเปลี่ยน/เพิ่มประเภทธุรกิจ)

3. สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคม สปส.1-10 (ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด)

•สำเนางบการเงิน และแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ปีล่าสุด

•สำเนา แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3)

4. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม; ภ.พ. 30 (ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด)

6. สำเนาหลักฐานกรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจาก หน่วยงานของรัฐ เช่น หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมฯลฯ

7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง หากนายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทยและไม่มี ใบอนุญาตทำงานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน)

3. ระยะเวลาดำเนินการ

-ทำแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารต่อสำนักงานจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หลังจากได้รับเอกสารลูกค้าครบถ้วน ภายใน 3 วัน

-ระยะเวลาในการพิจารณาของสำนักงานจัดหางาน  3-5 วันทำการ หรือแล้วแต่กรณี

Rate this post