มือถือ: 094 864 9799งานจัดทำและยื่นขอยกเลิกใบอนุญาตทำงาน

  1. เอกสารสำหรับยื่นขอยกเลิกใบอนุญาตทำงาน
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
  • สำเนา บัตรประชาชน หรือสำเนา หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หนังสือเดินทางของคนต่างด้าวผู้พ้นหน้าที่
  • ใบอนุญาตทำงานฉบับจริงของคนต่างด้าวผู้พ้นหน้าที่

2.ระยะเวลาดำเนินการ

  • ทำแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลังจากได้รับเอกสารลูกค้าครบถ้วน ภายใน 3 วัน
  • ระยะเวลาในการพิจารณายกเลิกใบอนุญาตทำงาน ของสำนักงานจัดหารงาน กระทรวงแรงงาน 1 วัน

Rate this post