มือถือ: 094 864 9799จดทะเบียนขายของออนไลน์

ขายของออนไลน์ จดทะเบียนอะไรบ้าง

จดทะเบียนขายของออนไลน์ – ปัจจุบันกรมสรรพากรมีกำหนดให้ธนาคารต้องนำส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรสำหรับบุคคลที่มีการรับเงินจากการโอนหรือ
รับเงินจากการฝากเงินเข้าบัญชีตนเอง จำนวน 3,000 รายการต่อปี หรือ 400 รายการที่มียอดรวมทั้งหมด 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ถ้าเป็นกรณีตามตัวอย่าง เช่น ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร K จำนวน 350 รายการ (ยอดเงินรวมทั้งหมด 1.5 ล้านบาท) และได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร S จำนวน 350 รายการ (ยอดเงินรวมทั้งหมด 1 ล้านบาท) ลักษณะนี้ทางธนาคารจะไม่ต้องส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากร

ขายของออนไลน์ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่?

บุคคลที่ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มีร้านค้าออนไลน์ หรือขายของออนไลน์ จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เหตุผลที่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะกฎหมายได้มีข้อบังคับให้บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต้องขึ้นทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ทำตามข้อกฎหมายของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะโดนโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท และปรับไม่เกินวันละ 100 บาทจนกว่าจะถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อมูลการ รับจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ขายของออนไลน์ ต้องจดบริษัทหรือไม่?

การจดทะเบียนนิติบุคคล คือ การจดทะเบียนธุรกิจในเปลี่ยนสภาพจากการประกอบธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคล ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะจัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบของบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ดังนั้น การจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน คือลักษณะในการทำธุรกิจในรูปนิติบุคคล

การขายของออนไลน์ หรือมีร้านค้าออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนนิติบุคคล แต่การจดทะเบียนนิติบุคคลนั้นช่วยให้ผู้ที่ขายสินค้าผ่านทางออนไลน์เสียภาษีเงินได้น้อยลง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านภาษี เนื่องจากฐานภาษีของนิติบุคคลจะต่ำกว่าบุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้การทำธุรกิจขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล จำเป็นต้องยื่นแบบภาษีเงินได้ที่กรมสรรพากร หรือผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ถ้ากรมสรรพากรจับได้ว่าไม่ยื่นแบบภาษีจะมีโทรและโดนปรับตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ขายของออนไลน์ ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือไม่?

สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีรายได้จากการขายสินค้าออนไลน์ น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี กฎหมายไม่ได้บังคับให้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จึงไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ประกอบการต้องการออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า ถึงแม้มีรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีก็สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (VAT)

ขายของออนไลน์ ต้องจดทะเบียน กับ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือไม่?

ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.) กำหนดให้บุคคลธรรมดา (ขายสินค้าออนไลน์) มีรายได้ตั้งแต่ 1.8 ล้านบาทขึ้นไป (รายได้ต่อปี) ถูกบังคับให้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงกับสคบ. และต้องวางหลักประกัน  หรือถ้าเป็นในกรณีเป็นนิติบุคคลถึงแม้ยอดขาย (รายได้) ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ก็มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนเป็น ผู้ค้าตลาดแบบตรง ตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2560 สำหรับผู้ที่เข้าข่ายที่ต้องจดทะเบียน แต่หลักเลี่ยงไม่จดทะเบียนจะโดนโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ