จดทะเบียนขายของออนไลน์

ขายของออนไลน์ จดทะเบียนอะไรบ้าง

จดทะเบียนขายของออนไลน์

จดทะเบียนขายของออนไลน์ – ปัจจุบันธนาคารมีการนำส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรสำหรับบุคคลที่มีการรับเงินจากการโอนหรือรับเงินจากการฝากเงินเข้าบัญชีตนเอง จำนวน 3,000 รายการต่อปี หรือ 400 รายการที่มียอดรวมทั้งหมด 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ถ้าได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร K จำนวน 350 รายการ (ยอดทั้งหมด 1.5 ล้านบาท) และได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร S จำนวน 350 รายการ (ยอดทั้งหมด 1 ล้านบาท) ลักษณะนี้ทางธนาคารจะไม่ส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร

ขายของออนไลน์ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ไหม?

บุคคลที่ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มีร้านค้าออนไลน์ หรือขายของออนไลน์ จดทะเบียนอะไรบ้าง

เหตุผลที่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะกฎหมายได้มีข้อบังคับให้บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต้องขึ้นทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ทำตามข้อกฎหมายของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะโดนโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท และปรับไม่เกินวันละ 100 บาทจนกว่าจะถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อมูลการ รับจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ขายของออนไลน์ ต้องจดบริษัทไหม?

จดทะเบียนนิติบุคคล คือ การขึ้นทะเบียนเปลี่ยนสภาพจากบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของบริษัทจำกัดกับห้างหุ้นส่วน หมายความว่าการจดทะเบียนนิติบุคคล กับ การจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน คือลักษณะเดียวกัน

การขายของออนไลน์ หรือมีร้านค้าออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนนิติบุคคล แต่การจดทะเบียนนิติบุคคลช่วยให้ผู้ที่ขายสินค้าผ่านทางออนไลน์เสียภาษีเงินได้น้อยลง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านภาษี ซึ่งการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล จำเป็นต้องยื่นแบบภาษีเงินได้ที่กรมสรรพากร หรือผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ถ้ากรมสรรพากรจับได้ว่าไม่ยื่นแบบภาษีจะโดนโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ขายของออนไลน์ ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไหม?

สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีรายได้จากการขายสินค้าออนไลน์ น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แต่สำหรับผู้ที่ต้องการรับหรือออกใบกำกับภาษีจากคู่ค้าหรือลูกค้า แต่รายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี ก็สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (VAT)

ขายของออนไลน์ ต้องจดทะเบียน กับ สคบ. ไหม?

ทาง สคบ. กำหนดให้บุคคลธรรมดากับนิติบุคคล (ขายสินค้าออนไลน์) มีรายได้ 1.8 ล้านบาทขึ้นไป (รายได้ต่อปี) บังคับให้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงกับ สคบ. สำหรับผู้ที่เข้าข่ายที่ต้องจดทะเบียน แต่หลักเลี่ยงไม่จดทะเบียนจะโดนโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

Scroll Up