มือถือ: 094 864 9799จดทะเบียนเพิ่มทุน

เพิ่มทุน

การจดทะเบียนเพิ่มทุน

การเพิ่มหุ้นบริษัทหรือการเพิ่มทุนของบริษัทจำกัด ทำได้โดยมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น แล้วมีมติในที่ประชุมให้ออกหุ้นใหม่โดยการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) การเพิ่มทุนนั้นจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิด้วย เนื่องจากรายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัทอยู่ในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการจดทะเบียนเพิ่มทุน

 1. จัดประชุมผู้ถือหุ้นในมติเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิ โดยต้องมีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์
  ในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 14 วัน (ก่อนวันประชุม) และการลงมติเพิ่มทุน ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
 2. การจดทะเบียนเพิ่มทุนจำเป็นต้องออกหุ้นใหม่ในมูลค่าหุ้นที่เคยจดทะเบียนไว้
 3. หุ้นที่ออกใหม่ต้องเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นๆ

ประเภทของการจดทะเบียนเพิ่มทุน

 1. กรณีไม่ได้ขายหุ้นใหม่ ต้องยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม
 2. กรณีขายหุ้นใหม่เป็นครั้งๆ ต้องยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม และจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวนหุ้นที่ขาย รวมถึงต้องจดแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 ตามทุนที่เพิ่ม
 3. กรณีขายหุ้นใหม่ทั้งหมด ต้องยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน จดทะเบียนเพิ่มทุนและต้องจดแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 พร้อมกัน โดยต้องจดทะเบียนมติพิเศษเพิ่มทุนภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติให้เพิ่มทุน

รับจดทะเบียนเพิ่มทุน

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการรับจดทะเบียนเพิ่มทุนในราคาพิเศษ โดยทีมงานที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญทางด้านจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นงานจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนที่อยู่บริษัท รวมถึงจดทะเบียนเพิ่มทุน และงานจดทะเบียนอื่นๆ ซึ่งบริการรับ
จดทะเบียนเพิ่มทุนจะต้องจัดเตรียมและทำเอกสารตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและจัดทำเอกสารระบุทุนตามทุนที่ลูกค้าต้องการเพิ่ม หลังจากเตรียมเอกสารเสร็จทางเราจะนำเอกสารไปยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการให้แก่ลูกค้า (กรณีลูกค้าอยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ถ้าที่ตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนของลูกค้าตั้งอยู่ต่างจังหวัด ทางเรามีบริการจัดเตรียมแบบฟอร์มและทำเอกสารให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้านำแบบฟอร์มและเอกสารไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยตนเอง

ค่าบริการจดทะเบียนเพิ่มทุน

 • ค่าบริการจดทะเบียนเพิ่มทุนในกรุงเทพฯ ราคา 4,000 บาท ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กรณีที่ตั้ง บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล รบกวนสอบถามค่าบริการรับจดทะเบียนเพิ่มทุนกับทางเจ้าหน้าที
 • กรณีที่ลูกค้าต้องการให้ทางเราเป็นผู้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ จะมีค่าบริการลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพิ่ม 600 บาท โดยราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริการอื่นที่น่าสนใจ : เปลี่ยนแปลงกรรมการ
3.7/5 - (4 votes)