มือถือ: 094 864 9799จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัดและเสร็จการชำระบัญชี

 1. ข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม
  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) บอจ.2,บอจ.3, ข้อบังคับ(ถ้ามี)
  2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการทุกท่าน
  3. เบอร์โทรและอีเมลของกรรมการแต่ละท่าน
  4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท
  5. บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้ไปแล้วกี่ครั้ง
 1. ระยะเวลาในการดำเนินการ
  • ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากได้รับเอกสาร
   ลูกค้าเรียบร้อยภายใน 3 – 4 วันทำการ
  • ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าส่ง
   เอกสารที่เซ็นแล้วกลับมาให้ทางเรา

แจ้งเลิกประกอบกิจการกรณีมี VAT

 1. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) – ฉบับจริง กรณีเอกสารหายแนบใบแจ้งความ
 2. ภ.พ.01 และ 01.1 – ฉบับจริง กรณีเอกสารหายแนบใบแจ้งความ
 3. สำเนา ภ.พ.09 – ที่เคยยื่นก่อนหน้านี้ทั้งหมด (ถ้ามี)
 4. สำเนา ภ.ง.ด.50 ปีล่าสุด + ใบเสร็จ
 5. สำเนา ภ.พ.30 + ใบเสร็จ (ย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงปัจจุบัน)
 6. งบการเงิน ปีล่าสุด

หมายเหตุ
– กรณีที่ไม่ได้จด VAT เตรียมข้อมูลในหน้าแรกเท่านั้น
– กรณีบริษัทมีการจด VAT ต้องเตรียมข้อมูล ทั้งสองหน้า

Rate this post