มือถือ: 094 864 9799การจดปลี่ยนแปลงกรรมการ (กรณีกรรมการเสียชีวิต)

 1. ข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม
  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน, สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และข้อบังคับ (ถ้ามี)
  2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (คนใหม่) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  3. เบอร์โทรกรรมการ (คนใหม่)
  4. เงื่อนไขอำนาจกรรมการ (หากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอำนาจกรรมการ)
  5. สำเนาใบมรณบัตรของกรรมการเก่าโดยที่กรรมการใหม่รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  6. เอกสารแบบฟอร์มต้องยื่นภายใน 14 วันนับตั้งแต่กรรมการเสียชีวิตมิฉะนั้นจะมีค่าปรับเพิ่มเติมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ลูกค้าเป็นผู้ชำระในส่วนนี้)

หมายเหตุ: การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ กรรมการท่านปัจจุบันที่มีอำนาจเซ็นจะต้องเข้ามาเซ็นแบบฟอร์มต่อหน้าทนายความที่ออฟฟิศของเราหรือนัดหมายเซ็นเอกสารล่วงหน้าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของ
เราเท่านั้นค่ะ

 1. ระยะเวลาในการดำเนินการ
  • ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากได้รับ
   เอกสารลูกค้าเรียบร้อยภายใน 3 – 4 วันทำการ
  • ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าส่ง
   เอกสารที่เซ็นแล้วกลับมาให้ทางเรา
Rate this post