มือถือ: 094 864 9799รับจด VAT

รับจด VAT

รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/รับจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT)

ก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดการรับจด VAT หรือ รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/รับจดภาษีมูลค่าเพิ่ม กรีนโปรขออธิบายถึงความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ที่เรียกว่า VAT (Value Added Tax)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คือภาษีทางอ้อมที่ผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการต้องเรียกเก็บจากผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าหรือบริการ โดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลได้แก่  บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา เมื่อมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วได้มีการขายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องทำการบวกเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  จากราคาขายสินค้าหรือราคาค่าบริการในอัตรา 7% จากราคาสินค้าหรือค่าบริการปกติ เช่น สินค้าหรือค่าบริการราคาปกติ 1,000 บาท ผู้ประกอบการต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตรา 7% ของราคาสินค้าหรือค่าบริการ 1,000 บาท ดังนั้นผู้ประกอบการหรือร้านค้าต้องขายสินค้าในราคา 1,070 บาท ซึ่งทางผู้ประกอบการจะได้รับเงินในการขายสินค้าหรือค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นยอดเงิน 1,070 บาท โดยยอดเงินจำนวน 1,000 บาทนั้น จะเป็นค่าสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบการได้รับ โดยส่วนต่างจำนวน  70 บาท นั้นเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ที่ผู้ประกอบการต้องนำส่งให้กับกรมสรรพากร 
หมายเหตุ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปัจจุบันอยู่ที่ 7% 

ผู้มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 1. ผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการ รวมถึงผู้นำเข้าสินค้า ไม่ว่าผู้ประกอบการนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี กฎหมายบังคับให้จดทะเบียนภาษีมูลเพิ่ม (VAT) ทันที การนับว่ารายได้ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีสำหรับกรณีนิติบุคคลให้นับตามรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่รอบระยะเวลาบัญชีของนิติบุคคลนั้นไม่ตรงกับปีปฎิทิน ส่วนในกรณีบุคคลธรรมดาให้ถือตามปีปฎิทิน ทั้งนี้ถ้ารายได้ในปีนั้นไม่ถึงเกณฑ์ (1.8 ล้านบาท) ก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในปีนั้น และให้เริ่มนับรายได้ในปีต่อไปใหม่ว่าถึงเกณฑ์หรือไม่ (ในกรณีที่ผู้ประกอบการบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่คู่ค้าหรือลูกค้าถึงแม้รายได้ยังไม่เกิน 1.8 ล้านบาทก็สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อสรรพากรได้)
 2. ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ธุรกิจที่ไม่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (ได้รับการยกเว้น)

 1. ธุรกิจขายข้าว ผัก และผลไม้ ขายภายในประเทศไทย
 2. ธุรกิจขายสัตว์ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา หมู ไก่ เป็นต้น
 3. ธุรกิจขายปุ๋ย
 4. ธุรกิจขายอาหารสัตว์
 5. ธุรกิจขายยา เคมีภัณฑ์ที่ใช้กับพืชและสัตว์
 6. ธุรกิจขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือเรียน
 7. ธุรกิจนำเข้าสินค้าที่อยู่ในข้อ 1 ถึง 6
 8. สถานศึกษา
 9. ธุรกิจขนส่งในประเทศไทย
 10. โรงพยาบาล
 11. ห้องสมุด สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์
 12. ธุรกิจจัดแข่งกีฬาสมัครเล่น
 13. ทนายความให้การว่าความ ตรวจสอบบัญชี แพทย์หรือหมอ
 14. ดารานักแสดง
 15. ให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน
 16. ธุรกิจให้เช่าบ้าน คอนโด และที่ดิน
 17. ธุรกิจที่นำกำไรจากการขายสินค้าหรือบริการให้กับศาสนาหรือสาธารณะกุศล

สนใจบริการ รับจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT)

บทกำหนดโทษของการไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีต้องดำเนินการยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ซึ่งถ้าผู้ประกอบการไม่ดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภายในระยะเวลาดังกล่าว กฎหมายกำหนดโทษไว้ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ประกอบการระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ
 2. ผู้ประกอบการต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของยอดขายสินค้าและบริการที่เกิน 1.8 ล้านบาทให้แก่สรรพากรจนกว่าจะดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการมีรายได้ 2 ล้านบาท เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของรายได้ 200,000 บาท ที่เกิน 1.8 ล้านบาท ให้แก่สรรพกร (200,000 x 7% = 14,000 บาท)
 3. ผู้ประกอบการต้องเสียเบี้ยปรับเป็นจำนวน 2 เท่าของภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ต้องชำระในเดือนภาษีตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเป็นเงิน 1,000 บาท ต่อเดือนภาษีทั้งนี้แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
 4. ผู้ประกอบการต้องเสียเงินเพิ่มเป็นอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของภาษีที่ต้องชำระ
 5. ผู้ประกอบการจะไม่มีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเก็บไว้จากการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายอื่นที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  มาหักเป็นภาษีขายของกิจการได้

เอกสารเบื้องต้นในการรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 1. แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 และ ภพ 01.1
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ
 3. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ ของเจ้าของสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขายหรือคำขอเลขที่บ้าน
 4. สำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมใช้สถานที่แล้วแต่กรณี
 5. รูปถ่ายสถานประกอบการด้านในและด้านนอก
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลผู้ยื่นคำขอในกรณีเป็นนิติบุคคล หรือของบุคคลผู้ยื่นคำขอ
  ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา
 7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือใบทะเบียนพาณิชย์ แล้วแต่กรณี

หน้าที่ของผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

1. ผู้ประกอบการต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากผู้ซื้อสินค้าและบริการของตน โดยต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้าและบริการ ไว้เป็นหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ผู้ประกอบการต้องมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ)
3. ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.พ. 30) เพื่อดำเนินการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแก่สรรพากร
วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ
กรณีภาษีขาย >ภาษีซื้อ = ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ
กรณีภาษีขาย < ภาษีซื้อ = ภาษีที่มีสิทธิขอคืน หรือขอเครดิตภาษีคืน

รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/รับจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (รับจด VAT)

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นการรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (รับจดทะเบียน VAT)  ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารชุดจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและนำเอกสารชุดจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  ดังกล่าวไปยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรในเขตพื้นที่หรืออำเภอที่สถานประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นตั้งอยู่ กรีนโปรให้บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยราคาที่สมเหตุผล เราให้บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูง นอกจากนี้เรายังมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

อ่านรายละเอียดข้อพิจารณาของผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนรายรับถึง 1.8 ล้านบาท ตามที่กฏหมายกำหนด

ทีมงาน กรีนโปร เคเอส พี รับจดทะเบียนบริษัท ยินดีให้บริการ