มือถือ: 094 864 9799เปลี่ยนชื่อบริษัท

จดเปลี่ยนชื่อบริษัท แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นกระบวนการและขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาดำเนินงานและต้องเตรียมเอกสารอย่างครบถ้วน

จดเปลี่ยนชื่อบริษัท

จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 1 (ชื่อ) แต่ต้องออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่ และส่งไปรษณีย์หาผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยการประชุมต้องมีมติเสียงข้างมาก คือ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ที่เข้าประชุมที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด หลังจากนั้นจัดทำเอกสารและยื่นจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขั้นตอนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

1. ประชุมผู้ถือหุ้น จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีการแจ้งนัดประชุมและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 14 วันและรับคำขอเปลี่ยนชื่อ ประชุมนี้จะต้องมีการเสนอและอนุมัติโดยความเห็นส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้น

2. ยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อ ยื่นคำขอการเปลี่ยนชื่อของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. รอการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำขอและเอกสารที่คุณยื่น หากครบถ้วนและถูกต้อง พวกเขาจะอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของคุณ

📝 หากในกรณีอื่น ๆ อาจมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

4. ประกาศการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ คุณควรประกาศการเปลี่ยนแปลงนี้ต่อสาธารณะ โดยประกาศในที่สาธารณะและอาจต้องเผยแพร่ในสื่อมวลชนหรือหนังสือพิมพ์ตามข้อกำหนดท้องถิ่น

5. รักษาเอกสาร คุณควรรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่ออย่างดี เพื่อให้คุณสามารถแสดงให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อจำเป็น

เอกสารที่ใช้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท

  • แบบคำขอจดทะเบียนบริษัทและเอกสารจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง (บอจ.1 และ บอจ.4)
  • แบบรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  • ใบจองชื่อบริษัท (ชื่อใหม่)
  • หนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไข
  • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
  • หนังสือมอบอำนาจ

สถานที่จดทะเบียน

1. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต
2. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น ยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่บริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
3. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ (e-Registration)


สนใจบริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend